Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: m
Hakutulos: 174 asiasanaa
Asiasana: maahanmuuttajat
Rinnakkaistermit: maahanmuutto
pakolaiset
Index term: immigrants
Asiasana: maahanmuutto
Laajemmat termit: muuttoliike
Rinnakkaistermit: maahanmuuttajat
siirtolaisuus
Index term: immigration
Asiasana: maahiset
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: luonnonhaltijat
Index term: underground folk
maailmankaikkeuden synty
Käytä: aurinkokunnan synty
Asiasana: maailmankuva
Rinnakkaistermit: aurinkokunnan synty
ihmiskuva
kosmologia
uskonnolliset käsitykset
Index term: world view
Asiasana: maailmanmusiikki
Laajemmat termit: musiikki
populaarimusiikki
Rinnakkaistermit: etnomusikologia
kansanmusiikki
perinnemusiikki
Korvaa termit: etnopop
nykykansanmusiikki
Index term: world music
Used for: ethno-pop
contemporary folk music
Asiasana: maailmanperintökohteet
Rinnakkaistermit: kulttuuriperintö
Index term: world heritage sites
Asiasana: maailmanpuu
Laajemmat termit: myytit
Rinnakkaistermit: elämänpuu
kosmologia
Index term: cosmic tree
Asiasana: maailmansyntymyytit
Laajemmat termit: myytit
Rinnakkaistermit: syntykertomukset
Index term: cosmogonical myths
Asiasana: maakauppa
Laajemmat termit: kauppa
Index term: rural trade
maalaiset
Käytä: maaseutuväestö
Asiasana: maalaukset
Suppeammat termit: ikonit
Rinnakkaistermit: kuvataide
thangkat
Index term: paintings
maallikkosaarnaajat
Käytä: saarnaajat
maallinen
Käytä: profaani
Asiasana: maallistuminen
Rinnakkaistermit: modernisaatio
uskonnottomuus
Korvaa termit: sekularisaatio
sekularisoituminen
Index term: secularization
Asiasana: maanomistus
Laajemmat termit: omistus
Index term: land ownership
Asiasana: maantieteellis-historiallinen menetelmä
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: redaktio
säeanalyysi
toisinnot
Index term: geographic historical method
Asiasana: maanviljely
Laajemmat termit: maatalous
Suppeammat termit: kaskiviljely
kasvinviljely
sadonkorjuu
Index term: agriculture
Asiasana: maanviljelyskulttuurit
Laajemmat termit: kulttuurit
Index term: agricultural cultures
Asiasana: maaseutukulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kylät
talonpoikaiskulttuuri
Index term: rural culture
Asiasana: maaseutuväestö
Laajemmat termit: väestö
Rinnakkaistermit: talonpojat
tilaton väestö
Korvaa termit: maalaiset
Index term: rural population
Used for: country people
Asiasana: maassamuutto
Laajemmat termit: muuttoliike
Korvaa termit: sisäinen muuttoliike
Index term: internal migration
Asiasana: maastamuutto
Laajemmat termit: muuttoliike
Rinnakkaistermit: siirtolaisuus
Index term: emigration
Asiasana: maatalous
Laajemmat termit: elinkeinot
Suppeammat termit: karjanhoito
maanviljely
Rinnakkaistermit: maatilat
metsätalous
Index term: agriculture
Asiasana: maatalousrakennukset
Laajemmat termit: rakennukset
Suppeammat termit: aitat
eläinsuojat
kodat
ladot
myllyt
riihet
Rinnakkaistermit: asuinrakennukset
saunat
Korvaa termit: talousrakennukset
ulkorakennukset
Index term: farm buildings
Used for: outbuildings
maataloustyökalut
Käytä: työvälineet
Asiasana: maatilat
Rinnakkaistermit: kartanot
maatalous
Index term: farms
Asiasana: Mabinogion
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Mabinogion
Asiasana: magia
Huomautus: Tarkoittaa uskomusjärjestelmää ja tekniikkaa, jota toistamalla käyttäjä pyrkii vaikuttamaan yliluonnollisiin voimiin ja hallitsemaan niitä (Lähteet: Perinteentutkimuksen terminologia & Jargon)
Laajemmat termit: rituaalit
Suppeammat termit: ennustaminen
noituus
paha silmä
parannusmagia
sanamagia
Rinnakkaistermit: kansanusko
okkultismi
uskonto
Korvaa termit: taiat
taikuus
Index term: magic
Note: Belief systems and practices intended to influence or control the supernatural powers
Used for: sorcery
Asiasana: Mahabharata
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Mahabharata
Asiasana: mainonta
Laajemmat termit: viestintä
Index term: advertising
Asiasana: maisema
Suppeammat termit: kulttuurimaisema
Rinnakkaistermit: ympäristö
Index term: landscape
Asiasana: majatalot
Laajemmat termit: majoitusliikkeet
Rinnakkaistermit: hotellit
kestikievarit
Index term: inns
Asiasana: majoitusliikkeet
Suppeammat termit: hotellit
kestikievarit
majatalot
Index term: lodging
Asiasana: maksuvälineet
Suppeammat termit: raha
Rinnakkaistermit: kauppa
Index term: means of payment
Asiasana: mana
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Index term: mana
Asiasana: mansit
Laajemmat termit: obinugrilaiset kansat
Korvaa termit: vogulit
Index term: Mansi
Used for: Voguls
Asiasana: mantrat
Rinnakkaistermit: buddhalaisuus
hindulaisuus
loitsut
mietiskely
tantrismi
Index term: mantras
Asiasana: marit
Laajemmat termit: volgansuomalaiset kansat
Korvaa termit: tšeremissit
tseremissit
Index term: Mari
Used for: Cheremis
Asiasana: markkinat
Laajemmat termit: kauppa
Index term: market
Asiasana: marxilainen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Index term: Marxist anthropology
massakulttuuri
Käytä: populaarikulttuuri
Asiasana: matemaattinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Index term: mathematical anthropology
materiaalinen kulttuuri
Käytä: aineellinen kulttuuri
Asiasana: matkailu
Rinnakkaistermit: matkakertomukset
matkamuistot
Korvaa termit: turismi
Index term: tourism
Asiasana: matkakertomukset
Rinnakkaistermit: kenttätyöraportit
matkailu
tutkimusmatkat
Korvaa termit: matkakuvaukset
matkapäiväkirjat
matkaraportit
Index term: travel accounts
Used for: travel journals
travel reports
matkakuvaukset
Käytä: matkakertomukset
Asiasana: matkamuistot
Rinnakkaistermit: matkailu
Index term: souvenirs
matkapäiväkirjat
Käytä: matkakertomukset
matkaraportit
Käytä: matkakertomukset
Asiasana: matriarkaatti
Rinnakkaistermit: patriarkaatti
Index term: matriarchy
Asiasana: matrilineaalinen polveutuminen
Rinnakkaistermit: patrilineaalinen polveutuminen
sukulaisuus
Index term: matrilineal descent
media
Käytä: joukkoviestimet
Asiasana: media-antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: joukkoviestintä
Index term: anthropology of media
Used for: media anthropology
Asiasana: mediakulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: digitaalinen kulttuuri
joukkoviestintä
Index term: media culture
meditaatio
Käytä: mietiskely
Asiasana: meediot
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: possessio
spiritismi
Index term: mediums
Asiasana: meemit
Rinnakkaistermit: kulttuurin välittyminen
skeema
Korvaa termit: kulttuurigeenit
Index term: memes
Asiasana: mehiläishoito
Laajemmat termit: elinkeinot
Index term: beekeeping
Asiasana: melodiat
Huomautus: Aiemmin käytetty asiasanoja sävelmät, kansanlaulusävelmät ja runosävelmat. Kansanlalusävelmistä käytä asiasanoja kansanlaulut + melodiat. Runosävelmistä käytä asiasanoja kansanrunot + sävelmät tai kalevalamittaiset runot + sävelmät.
Rinnakkaistermit: musiikki
nuottijulkaisut
Korvaa termit: sävelmät
kansanlaulusävelmät
runosävelmät
Index term: melodies
Asiasana: memoraatit
Laajemmat termit: kertomusperinne
Rinnakkaistermit: fabulaatit
kokemuskerronta
kronikaatit
uskomusperinne
uskomustarinat
Index term: memorates
Asiasana: mentaliteetti
Index term: mentality
Asiasana: merenkulku
Index term: navigation
Asiasana: merenneidot
Laajemmat termit: taruolennot
yliluonnolliset olennot
Korvaa termit: vedenneidot
Index term: mermaids
Used for: water nymphs
Asiasana: merjalaiset
Laajemmat termit: volgansuomalaiset kansat
Index term: Merya
Asiasana: merkit
Suppeammat termit: omistusmerkit
puumerkit
Rinnakkaistermit: semiotiikka
symbolit
Index term: signs
Asiasana: merkitys
Rinnakkaistermit: semantiikka
Index term: meaning
Asiasana: merkkipäivät
Suppeammat termit: hääpäivät
nimipäivät
syntymäpäivät
Rinnakkaistermit: juhlat
toivotukset
vuotuisjuhlat
Index term: anniversaries
Asiasana: messianismi
Rinnakkaistermit: cargo-kultti
islam
juutalaisuus
kristinusko
millenarismi
Index term: Messianism
Asiasana: metafolklore
Rinnakkaistermit: kansanperinne
Index term: metafolklore
Asiasana: metafora
Rinnakkaistermit: metonymia
Index term: metaphor
Asiasana: metamorfoosi
Huomautus: Termi otettu käyttöön vuonna 2010, sitä ennen käytetty termiä muodonvaihdos.
Korvaa termit: muodonmuutos
muodonvaihdos
Index term: metamorphosis
Asiasana: metapoetiikka
Rinnakkaistermit: etnopoetiikka
Index term: metapoetics
Asiasana: metodismi
Laajemmat termit: vapaakirkot
Index term: Methodism
Asiasana: metodologia
Rinnakkaistermit: tutkimusmenetelmät
Index term: methodology
Asiasana: metonymia
Rinnakkaistermit: metafora
Index term: metonymy
Asiasana: metriikka
Korvaa termit: runomittaoppi
Index term: metrics
Asiasana: metsä
Huomautus: YSA: metsät
Rinnakkaistermit: metsänpeitto
Index term: forest
Asiasana: metsänhoito
Laajemmat termit: metsätalous
Rinnakkaistermit: metsätyö
Index term: forestry
Asiasana: metsänpeitto
Rinnakkaistermit: luonnonhaltijat
metsä
Index term: forest covering
Asiasana: metsästys
Laajemmat termit: pyyntielinkeinot
Rinnakkaistermit: linnustus
metsästysaseet
pyynti
riistaeläimet
Index term: hunting
Asiasana: metsästysaseet
Laajemmat termit: aseet
pyyntivälineet
Rinnakkaistermit: metsästys
Index term: hunting weapons
metsästyskulttuurit
Käytä: pyyntikulttuurit
Asiasana: metsästäjä-keräilijät
Rinnakkaistermit: keräily
keräilykulttuurit
pyyntielinkeinot
pyyntikulttuurit
Index term: hunters and gatherers
Asiasana: metsäsuomalaiset
Toim. huomautus: Keski-Skandinavian metsäalueilla asunut suomalaisväestö (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)
Laajemmat termit: ulkosuomalaiset
Index term: Forest Finns
Editorial note: Finns living in the forest areas of Middle Scandinavia (Source: Kielitoimiston sanakirja)
Asiasana: metsätalous
Laajemmat termit: elinkeinot
Suppeammat termit: metsänhoito
metsätyö
miilunpoltto
tervanpoltto
Rinnakkaistermit: maatalous
Index term: forestry
Asiasana: metsätyö
Laajemmat termit: metsätalous
Suppeammat termit: uitto
Rinnakkaistermit: metsänhoito
Index term: forest work
Asiasana: miehen asema
Rinnakkaistermit: miehet
miestutkimus
naisen asema
sukupuoliroolit
Index term: position of men
Asiasana: miehet
Rinnakkaistermit: miehen asema
mieskulttuuri
mieskuva
pojat
sukupuoli
Index term: men
Asiasana: mielikuvat
Rinnakkaistermit: ihmiskuva
imago
mieskuva
minäkuva
naiskuva
ruumiinkuva
Index term: images
Mies pantterintaljassa
Käytä: Pantterintaljainen
Asiasana: mieskulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: miehet
naiskulttuuri
Korvaa termit: miesten kulttuuri
Index term: male culture
Used for: men's culture
Asiasana: mieskuva
Rinnakkaistermit: ihmiskuva
miehet
mielikuvat
Index term: image of man
miesten kulttuuri
Käytä: mieskulttuuri
Asiasana: miestutkimus
Rinnakkaistermit: miehen asema
naistutkimus
sukupuolitutkimus
Index term: men's studies
Asiasana: mietiskely
Rinnakkaistermit: jooga
mantrat
Korvaa termit: meditaatio
Index term: meditation
Asiasana: miilunpoltto
Laajemmat termit: metsätalous
Rinnakkaistermit: tervanpoltto
Index term: charcoal burning
Asiasana: mikkelinpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: Mikon päivä
mikonpäivä
Index term: Archangel Michael's Day
Mikon päivä
Käytä: mikkelinpäivä
mikonpäivä
Käytä: mikkelinpäivä
Asiasana: mikrohistoria
Laajemmat termit: historia
Index term: microhistory
Asiasana: millenarismi
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Rinnakkaistermit: eskatologia
messianismi
Index term: millenarism
Asiasana: miniät
Rinnakkaistermit: appivanhemmat
perheenjäsenet
vävyt
Index term: daughters-in-law
Asiasana: minäkuva
Rinnakkaistermit: itse
mielikuvat
ruumiinkuva
Korvaa termit: minäkäsitys
Index term: self image
minäkäsitys
Käytä: minäkuva
Asiasana: Mireille
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Mireille
mitat
Käytä: mittauslaitteet
Asiasana: mittauslaitteet
Rinnakkaistermit: mittayksiköt
Korvaa termit: mitat
painot
Index term: measuring devices
Used for: measures
weights
Asiasana: mittayksiköt
Rinnakkaistermit: mittauslaitteet
Index term: measures
Asiasana: moderni
Rinnakkaistermit: modernisaatio
modernismi
Index term: modern
Asiasana: modernisaatio
Rinnakkaistermit: kaupungistuminen
kulttuurin muutokset
maallistuminen
moderni
modernismi
sosiaalinen muutos
taloudelliset muutokset
teollistuminen
uudenaikaistuminen
Index term: modernization
Asiasana: modernismi
Rinnakkaistermit: moderni
modernisaatio
postmodernismi
Index term: modernism
moksaus
Käytä: moksibustio
Asiasana: moksibustio
Laajemmat termit: parannustavat
Rinnakkaistermit: akupunktio
Korvaa termit: moksaus
taulaaminen
Index term: moxibustion
Used for: moxa therapy
Asiasana: moniavioisuus
Rinnakkaistermit: avioliitto
yksiavioisuus
Korvaa termit: polygamia
Index term: polygamy
Asiasana: monikulttuurisuus
Rinnakkaistermit: kulttuurienvälisyys
kulttuurierot
kulttuurikosketukset
kulttuuripluralismi
Index term: multiculturalism
monogamia
Käytä: yksiavioisuus
Asiasana: monoteismi
Laajemmat termit: teismi
Rinnakkaistermit: Jumala
polyteismi
Index term: monotheism
Asiasana: mordvalaiset
Laajemmat termit: volgansuomalaiset kansat
Index term: Mordvins
Asiasana: mormonit
Laajemmat termit: uskonnolliset yhteisöt
Index term: Mormons
Asiasana: morsiamenhinta
Toim. huomautus: Maksu jonka sulhanen tai hänen sukuryhmänsä antaa morsiamen sukuryhmälle (Lähde: Jargon)
Rinnakkaistermit: avioliitto
morsiuslahjat
myötäjäiset
Index term: bridewealth
Editorial note: Payment made by a groom or his kin to the kin of the bride in order to ratify a marriage (Source: Encyclopedia Britannica)
Used for: bride price
Asiasana: morsiamet
Rinnakkaistermit: häät
sulhaset
Index term: brides
Asiasana: morsiuslahjat
Toim. huomautus: Morsiamen jakamat lahjat
Laajemmat termit: lahjat
Rinnakkaistermit: häät
kihlaus
morsiamenhinta
myötäjäiset
Index term: bridal gifts
Editorial note: Gifts given by the bride
Asiasana: moskeijat
Laajemmat termit: uskonnolliset rakennukset
Rinnakkaistermit: islam
Index term: mosques
Asiasana: motiivi
Huomautus: YSA: motiivit
Rinnakkaistermit: motiivianalyysi
motiiviluettelot
rakenne
Index term: motif
Asiasana: motiivianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: motiivi
Index term: motif analysis
Asiasana: motiiviluettelot
Laajemmat termit: hakemistot
Rinnakkaistermit: motiivi
tyyppiluettelot
Index term: motif indexes
Asiasana: muinaiskansat
Huomautus: Muinaiskansojen nimiä voi käyttää asiasanoina, esim. assyrialaiset, etruskit
Laajemmat termit: kansat
Suppeammat termit: keltit
Index term: ancient peoples
Note: Names of ancient peoples can be used as index terms, e.g. Assyrians, Etruscans
Asiasana: muinaispuvut
Laajemmat termit: vaatteet
Rinnakkaistermit: kansallispuvut
kansanpuvut
Index term: ancient costume
Asiasana: muistajaiset
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Rinnakkaistermit: hautajaiset
vainajat
Index term: memorial gatherings
Asiasana: muistelmat
Rinnakkaistermit: elämäkerrat
elämäkertatutkimus
elämänhistoria
Korvaa termit: omaelämäkerrat
Index term: memoirs
Used for: autobiographies
muistelukerronta
Käytä: muistitieto
Asiasana: muisti
Suppeammat termit: kollektiivinen muisti
Index term: memory
Asiasana: muistiorganisaatiot
Suppeammat termit: kirjastot
museot
Index term: memory institutions
Asiasana: muistitieto
Rinnakkaistermit: etnohistoria
historia
kokemuskerronta
suullinen perinne
Korvaa termit: muistelukerronta
Index term: oral history
Asiasana: muistokirjat
Index term: memory albums
muistokirjoitukset
Käytä: nekrologit
Asiasana: muistot
Index term: reminiscences
Asiasana: multiformit
Rinnakkaistermit: muuntelu
Index term: multiforms
Asiasana: munkit
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: luostarit
nunnat
Index term: monks
munkkiluostarit
Käytä: luostarit
muodonmuutos
Käytä: metamorfoosi
muodonvaihdos
Käytä: metamorfoosi
Asiasana: muoti
Rinnakkaistermit: vaatteet
Index term: fashion
Asiasana: murha
Laajemmat termit: rikokset
Suppeammat termit: lapsenmurha
Rinnakkaistermit: itsemurha
Index term: murder
Asiasana: muromat
Laajemmat termit: volgansuomalaiset kansat
Index term: Muroma
Asiasana: museologia
Rinnakkaistermit: museot
Index term: museology
Asiasana: museot
Laajemmat termit: muistiorganisaatiot
Suppeammat termit: ulkomuseot
Rinnakkaistermit: kirjastot
museologia
näyttelyt
Index term: museums
Asiasana: musiikki
Suppeammat termit: hengellinen musiikki
katumusiikki
lastenmusiikki
laulumusiikki
maailmanmusiikki
perinnemusiikki
populaarimusiikki
rituaalimusiikki
soitinmusiikki
tanssimusiikki
työväenmusiikki
Rinnakkaistermit: melodiat
musiikkikulttuuri
musiikkitiede
Index term: music
musiikkiantropologia
Käytä: etnomusikologia
musiikkietnologia
Käytä: etnomusikologia
Asiasana: musiikkikulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: musiikki
Index term: music culture
Asiasana: musiikkitiede
Suppeammat termit: etnomusikologia
Rinnakkaistermit: musiikki
Index term: musicology
Asiasana: muslimit
Rinnakkaistermit: islam
islamilainen kulttuuri
Index term: Muslims
mustalaiset
Käytä: romanit
mustalaiskulttuuri
Käytä: romanikulttuuri
Asiasana: mustalaismusiikki
Huomautus: Tarkoittaa sekä romaneiden että muiden kuin romaneiden esittämiä 1800-luvulta lähtien syntyneitä musiikintyylejä, jotka yhdistetään romaneihin, esim. romanitangoja ja -iskelmiä
Laajemmat termit: perinnemusiikki
Rinnakkaistermit: romanikulttuuri
romanimusiikki
romanit
Index term: gypsy music
Note: Music styles connected to the Romany people and performed by both Romany people and others
Asiasana: muuntelu
Rinnakkaistermit: multiformit
redaktio
reproduktio
toisinnot
Korvaa termit: variaatio
Index term: variation
Asiasana: muuntuneet tajunnantilat
Rinnakkaistermit: ekstaattiset ilmiöt
transsi
Index term: altered states of consciousness
Asiasana: muuttoliike
Suppeammat termit: maahanmuutto
maassamuutto
maastamuutto
pakolaisuus
paluumuutto
siirtolaisuus
Rinnakkaistermit: väestönmuutokset
Index term: migration
Asiasana: myllyt
Laajemmat termit: maatalousrakennukset
Index term: mills
Asiasana: mysteeriuskonnot
Laajemmat termit: uskonnot
Index term: mystery religions
Used for: mysteries
Asiasana: mystiikka
Rinnakkaistermit: kabbala
mystikot
sufilaisuus
Index term: mysticism
Asiasana: mystikot
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: mystiikka
Index term: mystics
Asiasana: mytologia
Huomautus: Käytä tarkennukseksi asiasanaketjuja, esim. mytologia -- antiikki, mytologia -- Pohjoismaat, mytologia -- saamelaiset
Suppeammat termit: myytit
Rinnakkaistermit: myyttitutkimus
Index term: mythology
Note: To specify use combinations, e.g. mythology -- antiquity, mythology -- Nordic countries, mythology -- Sami
Asiasana: mytologia -- antiikki
Korvaa termit: antiikin mytologia
Index term: mythology -- antiquity
Used for: ancient mythology
Asiasana: mytologia -- antiikki -- Kreikka
Korvaa termit: kreikkalainen mytologia
Index term: mythology -- antiquity -- Greece
Used for: Greek mythology
Asiasana: mytologia -- antiikki -- Rooma
Korvaa termit: roomalainen mytologia
Index term: mythology -- antiquity -- Rome
Used for: Roman mythology
Asiasana: mytologia -- Pohjoismaat
Korvaa termit: skandinaavinen mytologia
Index term: mythology -- Nordic countries
Used for: Scandinavian mythology
Asiasana: mytologia -- suomalaiset
Korvaa termit: suomalainen mytologia
Index term: mythology -- Finns
Used for: Finnic mythology
Asiasana: myytit
Laajemmat termit: kertomusperinne
mytologia
Suppeammat termit: elämänpuu
maailmanpuu
maailmansyntymyytit
Rinnakkaistermit: myyttitutkimus
riittirunot
rituaalit
syntykertomukset
Index term: myths
Asiasana: myyttitutkimus
Rinnakkaistermit: mytologia
myytit
Index term: study of myths
Asiasana: myötäjäiset
Toim. huomautus: Perintö, jonka morsian saa vanhemmiltaan tai sukuryhmältään, tai omaisuus, jonka morsiamen vanhemmat tai sukuryhmä luovuttavat sulhasen sukukunnalle, sulhaselle tai morsiamen ja sulhasen lapsille avioliiton solmimisen yhteydessä (Lähde: Jargon)
Rinnakkaistermit: avioliitto
morsiamenhinta
morsiuslahjat
Index term: dowry
määrällinen tutkimus
Käytä: kvantitatiivinen tutkimus