Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: i
Hakutulos: 62 asiasanaa
Index term: iconography
Asiasana: ikonografia
Rinnakkaistermit: kuvataide
Index term: icons
Asiasana: ikonit
Laajemmat termit: maalaukset
Rinnakkaistermit: kirkkotaide
käspaikat
Index term: identity
Definition: As specifying terms use combinations, e.g. ethnicity -- identity, nationality -- identity, gender -- identity
Asiasana: identiteetti
Huomautus: Täsmentävinä termeinä käytä asiasanaketjuja esim. etnisyys -- identiteetti, kansallisuus -- identiteetti, sukupuoli -- identiteetti
Suppeammat termit: kulttuuri-identiteetti
Rinnakkaistermit: itse
persoonallisuus
Index term: idol analysis
Asiasana: idolianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: idolit
sankari
Index term: idols
Asiasana: idolit
Rinnakkaistermit: idolianalyysi
ihailijat
sankari
Index term: Iliad
Asiasana: Ilias
Laajemmat termit: eepokset
Index term: illness
Asiasana: sairaus
Rinnakkaistermit: sairauskäsitykset
taudit
terveys
illnesses
Use: diseases
Index term: illustration
Definition: Used as additional term, e.g. Kalevala -- illustration
Asiasana: kuvitus
Huomautus: Käytetään lisämääreenä, esim. Kalevala -- kuvitus
Index term: image
Used for: popular conception
Asiasana: imago
Toim. huomautus : Henkilön, liikeyrityksen tms. tietoisesti itsestään antama kuva (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)
Rinnakkaistermit: mielikuvat
Korvaa termit: julkisuuskuva
Index term: image of man
Asiasana: mieskuva
Rinnakkaistermit: ihmiskuva
miehet
mielikuvat
Index term: image of woman
Asiasana: naiskuva
Rinnakkaistermit: ihmiskuva
mielikuvat
naiset
Index term: images
Asiasana: mielikuvat
Rinnakkaistermit: ihmiskuva
imago
mieskuva
minäkuva
naiskuva
ruumiinkuva
Index term: immanence
Asiasana: immanenssi
Rinnakkaistermit: transsendenssi
Index term: immigrants
Asiasana: maahanmuuttajat
Rinnakkaistermit: maahanmuutto
pakolaiset
Index term: immigration
Asiasana: maahanmuutto
Laajemmat termit: muuttoliike
Rinnakkaistermit: maahanmuuttajat
siirtolaisuus
Index term: immortality
Asiasana: kuolemattomuus
Laajemmat termit: kuolemakäsitykset
Rinnakkaistermit: jälleensyntyminen
kuolemanjälkeinen elämä
sielu
Index term: improvisation
Asiasana: improvisointi
Rinnakkaistermit: performanssi
Korvaa termit: improvisaatio
in-marriage
Use: endogamy
Index term: incantations
Asiasana: loitsut
Laajemmat termit: riittirunot
suullinen perinne
Rinnakkaistermit: kiroukset
mantrat
rukoukset
sanamagia
verenseisautus
Index term: incest
Asiasana: insesti
Rinnakkaistermit: seksuaalinen käyttäytyminen
Index term: Independence Days
Asiasana: itsenäisyyspäivät
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: kansallispäivät
Index term: indexes
Asiasana: hakemistot
Laajemmat termit: luettelot
Suppeammat termit: motiiviluettelot
tyyppiluettelot
Indians
Use: American Indians
Index term: indigenous peoples
Asiasana: alkuperäiskansat
Laajemmat termit: kansat
Suppeammat termit: eskimot
intiaanit
saamelaiset
Rinnakkaistermit: etniset ryhmät
Index term: indigenous peoples -- Australia
Used for: aboriginals
Australian aboriginals
Asiasana: alkuperäiskansat -- Australia
Korvaa termit: aboriginaalit
Australian aboriginaalit
Index term: individual
Asiasana: yksilö
Rinnakkaistermit: yksilötutkimus
Index term: Indo-European peoples
Asiasana: indoeurooppalaiset kansat
Laajemmat termit: kansat
Suppeammat termit: slaavit
Index term: industrial communities
Asiasana: teollisuusyhteisöt
Huomautus: YSA: teollisuusyhdyskunnat
Laajemmat termit: yhteisöt
Rinnakkaistermit: teollisuus
Index term: industrialization
Asiasana: teollistuminen
Rinnakkaistermit: modernisaatio
teollisuus
Index term: industry
Asiasana: teollisuus
Laajemmat termit: elinkeinot
Rinnakkaistermit: tehdastyöläiset
teollistuminen
teollisuusyhteisöt
Index term: infant play
Asiasana: leikitys
Rinnakkaistermit: kehtolaulut
leikit
lorut
Index term: infanticide
Asiasana: lapsenmurha
Laajemmat termit: murha
Index term: informants
Asiasana: informantit
Rinnakkaistermit: kenttätyö
Index term: Ingrians
Asiasana: inkeriläiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
Index term: inheritance distribution
Asiasana: perinnönjako
Index term: initiation rites
Asiasana: initiaatiot
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Rinnakkaistermit: sosialisaatio
Index term: innovations
Asiasana: innovaatiot
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: diffuusio
Index term: inns
Asiasana: kestikievarit
Laajemmat termit: majoitusliikkeet
Rinnakkaistermit: hotellit
majatalot
Index term: inns
Asiasana: majatalot
Laajemmat termit: majoitusliikkeet
Rinnakkaistermit: hotellit
kestikievarit
Innuit
Use: Inuit
Index term: instrumental music
Asiasana: soitinmusiikki
Laajemmat termit: musiikki
Rinnakkaistermit: kansanmusiikki
soittimet
Index term: insults
Asiasana: solvaukset
Rinnakkaistermit: kiusoitteluperinne
Index term: integration
Asiasana: integraatio
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: akkulturaatio
assimilaatio
Index term: interaction
Asiasana: vuorovaikutus
Suppeammat termit: uskontojen vuorovaikutus
Rinnakkaistermit: diskurssi
kulttuurikosketukset
ryhmien väliset suhteet
sosiaaliset suhteet
viestintä
Index term: interculturality
Asiasana: kulttuurienvälisyys
Rinnakkaistermit: kulttuurienvälinen tutkimus
kulttuurierot
kulttuurikosketukset
monikulttuurisuus
Index term: intergroup relations
Asiasana: ryhmien väliset suhteet
Rinnakkaistermit: etnosentrismi
kulttuurierot
kulttuurikosketukset
ryhmät
vuorovaikutus
Index term: interior textiles
Asiasana: sisustustekstiilit
Laajemmat termit: tekstiilit
Suppeammat termit: raanut
ryijyt
Rinnakkaistermit: kodintekstiilit
sisustus
Index term: intermarriage
Editorial note : Marriage between persons of different nationalities, races, languages or religious groups (Source: Kielitoimiston sanakirja)
Used for: mixed marriage
Asiasana: seka-avioliitto
Toim. huomautus : Eri kansallisuuksiin t. rotuihin kuuluvien, erikielisten t. eri uskontoa tunnustavien välinen avioliitto (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)
Laajemmat termit: avioliitto
Korvaa termit: kulttuurienvälinen avioliitto
Index term: internal migration
Asiasana: maassamuutto
Laajemmat termit: muuttoliike
Korvaa termit: sisäinen muuttoliike
Index term: International Women's Day
Asiasana: kansainvälinen naistenpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: Internet
Asiasana: Internet
Rinnakkaistermit: sosiaalinen media
virtuaaliyhteisöt
Index term: interpretation
Asiasana: tulkinta
Rinnakkaistermit: hermeneutiikka
interpretation of dreams
Use: dreams -- interpretation
Index term: intertextuality
Asiasana: intertekstuaalisuus
Rinnakkaistermit: tekstianalyysi
Korvaa termit: tekstienvälisyys
Index term: interviews
Asiasana: haastattelut
Rinnakkaistermit: kenttätyö
Index term: intoxicants
Asiasana: päihteet
Suppeammat termit: huumeet
Rinnakkaistermit: alkoholikulttuuri
Index term: Inuit
Definition: Eskimo people traditionally residing in Greenland, Arctic Canada and northern Alaska
Used for: Innuit
Asiasana: inuitit
Huomautus: Eskimokansa, jonka perinteinen asuma-alue on Grönlannissa, arktisessa Kanadassa ja pohjoisessa Alaskassa
Laajemmat termit: eskimot
Rinnakkaistermit: jupikit
Korvaa termit: inuiitit
ISKCON
Use: Krishna movement
Index term: Islam
Asiasana: islam
Laajemmat termit: uskonnot
Suppeammat termit: šiialaisuus
sufilaisuus
sunnalaisuus
Rinnakkaistermit: islamilainen kulttuuri
Koraani
messianismi
moskeijat
muslimit
Index term: Islamic culture
Asiasana: islamilainen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: buddhalainen kulttuuri
hindulainen kulttuuri
islam
juutalainen kulttuuri
kristillinen kulttuuri
muslimit
Index term: island communities
Asiasana: saaristolaisyhteisöt
Laajemmat termit: yhteisöt
Rinnakkaistermit: rannikkoyhteisöt
vuoristolaisyhteisöt