Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: r
Hakutulos: 118 asiasanaa
Index term: raanu-blankets
Asiasana: raanut
Laajemmat termit: sisustustekstiilit
Rinnakkaistermit: ryijyt
racial discrimination
Use: racism
racial oppression
Use: racism
Index term: racism
Used for: racial discrimination
racial oppression
Asiasana: rasismi
Huomautus: Vuoteen 2010 saakka käytetty termiä rotusyrjintä
Laajemmat termit: syrjintä
Rinnakkaistermit: etnosentrismi
Korvaa termit: rotusorto
rotusyrjintä
Index term: radio
Asiasana: radio
Laajemmat termit: joukkoviestimet
Index term: rainbow
Asiasana: sateenkaaret
Rinnakkaistermit: luonto
revontulet
Index term: Ramayana
Asiasana: Ramayana
Laajemmat termit: eepokset
Index term: rap
Used for: hip hop music
rap music
hip-hop music
Asiasana: rap
Laajemmat termit: populaarimusiikki
Suppeammat termit: raplyriikka
Rinnakkaistermit: hiphop
Korvaa termit: hip hop -musiikki
hiphop-musiikki
rapmusiikki
rap music
Use: rap
Index term: rap poetry
Asiasana: raplyriikka
Laajemmat termit: rap
Raskolniki
Use: Old Believers
Index term: Rastafari
Used for: Rastafarian movement
Rastafarianism
Asiasana: rastafari
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Korvaa termit: rastafarianismi
rastafarilaisuus
Rastafarian movement
Use: Rastafari
Rastafarianism
Use: Rastafari
Index term: reading
Asiasana: lukeminen
Rinnakkaistermit: kirjoittaminen
Index term: reality
Asiasana: todellisuus
Rinnakkaistermit: eskapismi
rebirth
Use: reincarnation
Index term: rebuses
Asiasana: kuva-arvoitukset
Laajemmat termit: kuvalore
Rinnakkaistermit: arvoitukset
Index term: recordings
Asiasana: tallenteet
Suppeammat termit: kuvatallenteet
äänitteet
Index term: redaction
Asiasana: redaktio
Rinnakkaistermit: maantieteellis-historiallinen menetelmä
muuntelu
toisinnot
tyypit
Index term: reference books
Asiasana: hakuteokset
Rinnakkaistermit: bibliografiat
kartastot
luettelot
oppaat
sanakirjat
tilastot
Index term: reference groups
Asiasana: viiteryhmät
Laajemmat termit: ryhmät
Rinnakkaistermit: osakulttuurit
sosialisaatio
Index term: reflexivity
Asiasana: refleksiivisyys
Rinnakkaistermit: autoetnografia
Index term: Reformed churches
Asiasana: reformoidut kirkot
Laajemmat termit: protestanttiset kirkot
Index term: refugees
Asiasana: pakolaiset
Rinnakkaistermit: maahanmuuttajat
pakolaisuus
Index term: regionality
Asiasana: alueellisuus
Rinnakkaistermit: paikallisuus
Index term: registered relationship
Asiasana: rekisteröity parisuhde
Rinnakkaistermit: avioliitto
avoliitto
naimattomuus
perhe
Index term: reincarnation
Used for: rebirth
Asiasana: jälleensyntyminen
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: karma
kuolemakäsitykset
kuolemanjälkeinen elämä
kuolemattomuus
sielu
Korvaa termit: sielunvaellus
Index term: reindeer husbandry
Asiasana: poronhoito
Laajemmat termit: elinkeinot
Rinnakkaistermit: laiduntaminen
paimentolaisuus
Index term: religion
Asiasana: uskonto
Rinnakkaistermit: kansanusko
magia
spiritualiteetti
uskonnollinen perinne
uskonnolliset kokemukset
uskonnolliset käsitykset
uskonnollisuus
uskonnot
uskontotiede
Index term: religions
Asiasana: uskonnot
Suppeammat termit: baha'i-usko
bon
buddhalaisuus
candomblé
etniset uskonnot
hindulaisuus
islam
jainalaisuus
juutalaisuus
korkeauskonnot
kristinusko
kungfutselaisuus
mysteeriuskonnot
santeria
sikhiläisyys
šintolaisuus
taolaisuus
zarathustralaisuus
lamalaisuus
Rinnakkaistermit: kultit
uskonnolliset liikkeet
uskonnolliset yhteisöt
uskonto
uskontojen vuorovaikutus
Index term: religions -- antiquity
Used for: ancient religions
Asiasana: uskonnot -- antiikki
Korvaa termit: antiikin uskonnot
Index term: religions -- music
Used for: religious music
Asiasana: uskonnot -- musiikki
Korvaa termit: uskonnollinen musiikki
religions of nonliterate cultures
Use: ethnic religions
Index term: religiosity
Asiasana: uskonnollisuus
Rinnakkaistermit: kansalaisuskonto
kansanhurskaus
kirkossakäynti
spiritualiteetti
uskonto
Index term: religious art
Asiasana: uskonnollinen taide
Suppeammat termit: kirkkotaide
thangkat
Rinnakkaistermit: hautamuistomerkit
kalliotaide
kansantaide
kulttiesineet
Index term: religious buildings
Used for: sacred buildings
Asiasana: uskonnolliset rakennukset
Laajemmat termit: julkiset rakennukset
Suppeammat termit: kirkkorakennukset
moskeijat
synagogat
temppelit
tsasounat
Rinnakkaistermit: pyhät paikat
Korvaa termit: pyhät rakennukset
Index term: religious communities
Asiasana: uskonnolliset yhteisöt
Suppeammat termit: gnostilaisuus
Jehovan todistajat
mormonit
Rinnakkaistermit: uskonnolliset liikkeet
uskonnot
Index term: religious concepts
Asiasana: uskonnolliset käsitykset
Suppeammat termit: animismi
antropomorfismi
dualismi
helvetti
jumalakäsitykset
jälleensyntyminen
karma
kohtalo
mana
paratiisi
profaani
pyhä
rituaalinen puhtaus
sielu
tabu
totemismi
tuonela
väki
Rinnakkaistermit: kuolemakäsitykset
maailmankuva
uskonto
Index term: religious experiences
Asiasana: uskonnolliset kokemukset
Suppeammat termit: ihmeet
kääntymys
näyt
Rinnakkaistermit: ekstaattiset ilmiöt
uskonto
Index term: religious folklore
Asiasana: uskonnollinen perinne
Laajemmat termit: perinne
Suppeammat termit: kirkollinen kansanperinne
Rinnakkaistermit: uskonto
Index term: religious interaction
Asiasana: uskontojen vuorovaikutus
Laajemmat termit: vuorovaikutus
Rinnakkaistermit: synkretismi
uskonnot
Index term: religious meetings
Asiasana: uskonnolliset tilaisuudet
Suppeammat termit: kinkerit
Rinnakkaistermit: jumalanpalvelus
Index term: religious movements
Definition: Names of some religious movements are included, others can also be used as index terms
Asiasana: uskonnolliset liikkeet
Huomautus: Sanasto sisältää joidenkin uskonnollisten liikkeiden nimiä, myös muita voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: Ghost Dance
helluntailiike
herätysliikkeet
karismaattiset liikkeet
Krishna-liike
millenarismi
pietismi
rastafari
uususkonnollisuus
voodoo
Rinnakkaistermit: joukkoliikkeet
kultit
uskonnolliset yhteisöt
uskonnot
vaihtoehtoliikkeet
religious music
Use: religions -- music
Index term: religious persecutions
Asiasana: uskonvainot
Laajemmat termit: vainot
Index term: religious service
Asiasana: jumalanpalvelus
Laajemmat termit: rituaalit
Rinnakkaistermit: uskonnolliset tilaisuudet
Index term: religious source material
Asiasana: uskonnollinen lähdeaineisto
Laajemmat termit: lähdeaineisto
Index term: religious specialists
Asiasana: uskonnon spesialistit
Suppeammat termit: ennustajat
gurut
meediot
munkit
mystikot
noidat
nunnat
papit
profeetat
pyhimykset
saarnaajat
šamaanit
tietäjät
Rinnakkaistermit: perinteentaitajat
sakraali kuninkuus
religious studies
Use: study of religion
religious studies scholars
Use: scholars -- study of religion
Index term: religious tales
Definition: AT 750-849
Asiasana: legendasadut
Huomautus: AT 750-849
Laajemmat termit: kansansadut
Rinnakkaistermit: legendat
remigration
Use: reverse migration
Index term: reminiscences
Asiasana: muistot
Index term: repertoire
Asiasana: repertuaari
Huomautus: YSA: repertuaarit KÄYTÄ ohjelmistot
Rinnakkaistermit: perinteentaitajat
repertuaarianalyysi
Index term: repertoire analysis
Asiasana: repertuaarianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: repertuaari
yksilötutkimus
Index term: reports
Asiasana: raportit
Suppeammat termit: kenttätyöraportit
tutkimusraportit
Index term: representation
Asiasana: representaatio
Index term: reproduction
Definition: Reproduction of folklore
Asiasana: reproduktio
Huomautus: Tarkoittaa folkloren uudelleentuottamista
Rinnakkaistermit: esitystilanne
formulat
kompetenssi
muuntelu
Index term: reproduction (biology)
Asiasana: lisääntyminen
Rinnakkaistermit: hedelmällisyys
kuukautiset
raskauden ehkäisy
raskaus
synnytys
Index term: research
Asiasana: tutkimus
Suppeammat termit: kvalitatiivinen tutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
soveltava tutkimus
tapaustutkimus
vertaileva tutkimus
Rinnakkaistermit: kenttätyö
teoriat
tutkimusmenetelmät
tutkimusraportit
Index term: research ethics
Asiasana: tutkimusetiikka
Laajemmat termit: etiikka
Index term: research institutes
Asiasana: tutkimuslaitokset
Rinnakkaistermit: tieteelliset seurat
yliopistot
Index term: research material
Asiasana: tutkimusaineisto
Rinnakkaistermit: lähdeaineisto
Index term: research methods
Definition: Names of research methods and analyses can be used as index terms
Used for: methods of analysis
Asiasana: tutkimusmenetelmät
Huomautus: Sanastossa on joitakin tutkimus- ja analyysimenetelmien nimiä, myös muita voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: akustinen analyysi
diskurssianalyysi
etnografia
formula-analyysi
frekvenssianalyysi
funktioanalyysi
idolianalyysi
kontekstianalyysi
lähiluku
maantieteellis-historiallinen menetelmä
motiivianalyysi
perinnelajianalyysi
rakenneanalyysi
repertuaarianalyysi
sisällönanalyysi
skeema-analyysi
säeanalyysi
tekstianalyysi
tilastollinen analyysi
typologiset menetelmät
tyylianalyysi
Rinnakkaistermit: kenttätyö
kvalitatiivinen tutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
metodologia
teoriat
tutkimus
vertaileva tutkimus
Korvaa termit: analyysimenetelmät
Index term: research reports
Asiasana: tutkimusraportit
Laajemmat termit: raportit
Rinnakkaistermit: tutkimus
Index term: reservations
Asiasana: reservaatit
Rinnakkaistermit: intiaanit
Index term: residential buildings
Asiasana: asuinrakennukset
Laajemmat termit: rakennukset
Suppeammat termit: kartanot
kodat
pappilat
savupirtit
savutuvat
Rinnakkaistermit: asunnot
kuistit
maatalousrakennukset
Index term: residential guardian spirits
Asiasana: kulttuuripaikan haltijat
Laajemmat termit: haltijat
Suppeammat termit: varallisuuden kartuttajat
return migration
Use: reverse migration
Index term: revenge
Asiasana: kosto
Suppeammat termit: verikosto
Index term: reverse migration
Used for: remigration
return migration
Asiasana: paluumuutto
Laajemmat termit: muuttoliike
Index term: reviews
Asiasana: arvostelut
Rinnakkaistermit: kritiikki
Index term: Revivalism
Asiasana: herännäisyys
Laajemmat termit: herätysliikkeet
Korvaa termit: körttiläisyys
Index term: revivalist movements
Asiasana: herätysliikkeet
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Suppeammat termit: evankelinen liike
herännäisyys
lestadiolaisuus
rukoilevaisuus
uuspietismi
Rinnakkaistermit: pietismi
Index term: rewritten songs
Definition: Rewritten song lyrics
Asiasana: uudestisanoitetut laulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
Rinnakkaistermit: parodia
pilailu
Index term: rhyme
Asiasana: loppusointu
Rinnakkaistermit: alkusointu
Korvaa termit: riimi
Index term: rhymed folksongs
Asiasana: riimilliset kansanlaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
Korvaa termit: rekilaulut
Index term: rich people
Used for: wealthy persons
Asiasana: rikkaat
Rinnakkaistermit: köyhät
sosiaalinen kerrostuneisuus
Korvaa termit: varakkaat
Index term: riddles
Asiasana: arvoitukset
Laajemmat termit: pienfolklore
Suppeammat termit: kompakysymykset
Rinnakkaistermit: kuva-arvoitukset
Index term: rite techniques
Asiasana: riittitekniikat
Toim. huomautus : YSA: riittitekniikat KÄYTÄ riitit
Rinnakkaistermit: riitit
rituaalit
Index term: rites
Asiasana: riitit
Laajemmat termit: rituaalit
Rinnakkaistermit: riittitekniikat
Index term: rites of crisis
Asiasana: kriisiriitit
Laajemmat termit: rituaalit
Index term: rites of passage
Used for: life cycle rituals
Asiasana: siirtymäriitit
Laajemmat termit: rituaalit
Suppeammat termit: hautajaiset
häät
initiaatiot
kaste
kihlaus
konfirmaatio
muistajaiset
nimenantojuhlat
penkinpainajaiset
polttarit
ympärileikkaus
Rinnakkaistermit: elämänkaari
liminaalisuus
puhdistusriitit
status
Korvaa termit: elämänkausiriitit
rites of purification
Use: purification rites
Index term: ritual dances
Asiasana: rituaalitanssit
Laajemmat termit: tanssit
Rinnakkaistermit: kansantanssit
rituaalit
ritual exchange
Use: exchange
Index term: ritual garb
Asiasana: rituaalinen vaatetus
Laajemmat termit: vaatteet
Rinnakkaistermit: naamiot
rituaalit
Index term: ritual music
Asiasana: rituaalimusiikki
Laajemmat termit: musiikki
Rinnakkaistermit: hengellinen musiikki
rituaalit
ritual objects
Use: cult objects
ritual poems
Use: ritual poetry
Index term: ritual poetry
Used for: ritual poems
Asiasana: riittirunot
Huomautus: Karhunpeijaisrunoista käytä riittirunot -- karhukultti
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Suppeammat termit: häälaulut
itkut
loitsut
Rinnakkaistermit: kalevalamittaiset runot
myytit
rituaalit
Korvaa termit: riittiruous
Index term: ritual poetry -- bear cult
Asiasana: riittirunot -- karhukultti
Korvaa termit: karhunpeijaisrunot
Index term: ritual purity
Used for: purity
Asiasana: rituaalinen puhtaus
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: hygienia
puhdistusriitit
Korvaa termit: puhtaus
Index term: rituals
Used for: ceremonies
Asiasana: rituaalit
Suppeammat termit: eksorkismi
jumalanpalvelus
kalendaaririitit
kannibalismi
kriisiriitit
magia
parantamisnäytelmä
puhdistusriitit
pyhiinvaellukset
pääkallonmetsästys
riitit
siirtymäriitit
uhraaminen
vaihto
Rinnakkaistermit: ekstaattiset ilmiöt
kultit
kulttiesineet
myytit
riittirunot
riittitekniikat
rituaalimusiikki
rituaalinen vaatetus
rituaalitanssit
sakramentit
šamanismi
tapakulttuuri
Korvaa termit: seremoniat
Index term: roads
Asiasana: tiet
Laajemmat termit: kulkuväylät
Rinnakkaistermit: polut
Index term: rock art
Asiasana: kalliotaide
Laajemmat termit: primitiivinen taide
Rinnakkaistermit: uskonnollinen taide
Index term: roles
Asiasana: roolit
Suppeammat termit: sukupuoliroolit
Rinnakkaistermit: status
Index term: Roman Catholic Church
Used for: Catholic Church
Asiasana: roomalaiskatolinen kirkko
Laajemmat termit: kirkot
Rinnakkaistermit: santeria
Korvaa termit: katolinen kirkko
Roman mythology
Use: mythology -- antiquity -- Rome
Romani
Use: Romany
Romani music
Use: Romany music
Index term: romantic tales
Definition: AT 850-999
Used for: novelle
Asiasana: novellisadut
Huomautus: AT 850-999
Laajemmat termit: kansansadut
Index term: Romany
Used for: Gypsies
Romani
Asiasana: romanit
Laajemmat termit: etniset ryhmät
Rinnakkaistermit: mustalaismusiikki
romanikulttuuri
romanimusiikki
Korvaa termit: mustalaiset
Index term: Romany culture
Used for: Gypsy culture
Asiasana: romanikulttuuri
Rinnakkaistermit: mustalaismusiikki
romanimusiikki
romanit
Korvaa termit: mustalaiskulttuuri
Index term: Romany music
Definition: Traditional music of the Romany people, performed by Romany people
Used for: Romani music
Asiasana: romanimusiikki
Huomautus: Tarkoittaa romaniväestön pääasiassa omassa keskuudessaan esittämää perinnemusiikkia
Laajemmat termit: perinnemusiikki
Rinnakkaistermit: mustalaismusiikki
romanikulttuuri
romanit
Index term: round dances
Asiasana: piiritanssit
Laajemmat termit: kansantanssit
Index term: routes
Used for: routes of transport
Asiasana: kulkuväylät
Laajemmat termit: kulttuuriympäristö
Suppeammat termit: polut
tiet
Rinnakkaistermit: kulkuneuvot
Korvaa termit: liikenneväylät
routes of transport
Use: routes
Index term: rugs
Asiasana: ryijyt
Laajemmat termit: sisustustekstiilit
Rinnakkaistermit: raanut
Index term: rumours
Asiasana: huhut
Rinnakkaistermit: juorut
kansantarinat
nykytarinat
Index term: rune singers
Asiasana: runonlaulajat
Laajemmat termit: kansanlaulajat
perinteentaitajat
Rinnakkaistermit: rahvaanrunoilijat
runonlaulu
Index term: rune singing
Asiasana: runonlaulu
Rinnakkaistermit: kalevalamittaiset runot
runonlaulajat
Korvaa termit: runolaulu
Index term: runic writing
Asiasana: riimukirjoitus
Laajemmat termit: kirjoitusjärjestelmät
Index term: rural culture
Asiasana: maaseutukulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kylät
talonpoikaiskulttuuri
Index term: rural population
Used for: country people
Asiasana: maaseutuväestö
Laajemmat termit: väestö
Rinnakkaistermit: talonpojat
tilaton väestö
Korvaa termit: maalaiset
Index term: rural trade
Asiasana: maakauppa
Laajemmat termit: kauppa
Index term: Russians
Asiasana: venäläiset
Laajemmat termit: slaavit