I1
63 c). Tsena. Lönnrot A II 6, n. 55-56. - 1834. Jyrki Kettuńe. Lappal[ainen] kyyttösilmä, Ylen kaukaista katsetta. Vuoli piiliä pinohon, 3 sulkia kokoon; 5 Katso illon, k[atso] a[amun], Katso kerran keskipäivän, - - - Sulitti tulisen nuolen Pääskyn p[ienillä] sulilla. Kulki 6 vuotta. 10 Mahto luoa luotoloita, Saatti saaria suella, Salasaaret#1 siunoella. - - - Siitä kulki 6 vuotta Pohjon pitkään perään etc. 15 Seisotaksen rikoillansa.#2 Läksi luota katsomahan. "Mitä itet V[äinämöine]n?" "Jouvuin mailla vierahilla, Äkki ouoilla ovilla, 20 Empä tieä tietä käyä, Outo matkoja osat⌈a⌉ Näillä mailla vierah[illa], *Äkki ouoilla ovilla."* Pohj[on] akka [harvahammas] 25 Sano[in virkki, noin nimesi]: "Min on annat palkastasi, Mie saatan omille maille Näiltä mailta vierahilta, Äkki ouoilta ovilta?" 30 V[anha] V[äinämöine]n sanoo: "Annan seppo Ilmar[isen], Joka taiv[osen] takoopi." Syötti [miehen, juotti miehen], Vaivutti varattomaksi, 35 Uuvutti ummenettomaksi. Pani varsan valjaisiin, Laski v[irkkua] vitsalla, Helähytti helmilöillä, Kohta joutuupi kotiin. 40 Seppo vastaan etc. "Mit' olet [paholla mielin]?" [Sano vanha] V[äinämöinen]: "Ompa syytä [ollakseni]; Jouuin maille vierahille, 45 Annon seppo Ilm[arisen], Lainasin emoni lapsen." Seppo Ilm[arinen] virkk[i]: "Ellös ollo millehkänä!" Siitä seppo Ilm[arinen] 50 Viitisekse, vaatisekse. - - - 9:n lukun taakse. V[aka] v[anha] V[äinämöine]n Laitti sorsan soiton luisen, Nukutti etc. 55 Sanoopi sepolle kohta: *"Oi seppo veikkos[eni],* Tao kuokka 3 tjorpa." - - - Lukut sormin longotteli, Kivet kuokalla kohotti. - - - 60 Kohta lähtee kotiin, Sata miestä sauomessa,#3 1,000 airon tutkamissa. - - - Parkasi pahan sävelen Pohj[o]n pitkässä perässä; 65 Havattipa P[ohjo]n akka, Kohta sampua tavotti. Kohta lähtöön ajaksen, Ajamah karkulaista. - - - Siitä v[anha] V[äinämöine]n, 70 Tungeksen tuluksihinsa, Tavottihen taulohonsa. - - - Itse noin s[anoiksi] virkki: "Juokse puhki P[ohjo]n pursi!" 100 hanka halki lenti. 75 P[ohjo]n akka h[arva]h[ammas] Vassat siiviksi sitoopi, Lenteä lepetteleepi. Virkki: "Oi sie v[anha] V[äinämöine]n 80 Valehtelit vanhempasi, Pettelit oman emosi!" 63 c): #1 Päällä: [Sala]karit. #2 Päällä: seinuksella. #3 sauom|i|ssa: sauomessa. 61. Latvajärvi. Borenius III, n. 9. - 31/8 1877. Petrińi T'imo, Karhusia. Kuullut Piminäiseltä Rotjolta. Lappal[ai]ńi#1 kyyttöšilmä Pit'i viikkoista vihova, Ijänkaikista katšetta Peällä#2 v[anha]n V[äinämöi]sen. 5 Itše v[anha] V[äinämöi]ńi Otti olkiśen orihin, Hernehvarsisen hevosen Meren jeätä juokšomaha, "Kyyttyvö" kynettämähä.#3 10 Lappal[aińi]#1 k[yyttöšilmä] Piti [viikkoista vihova] Ampu#4 olkisen or[ihi]n, Hern[ehvarsisen hevosen] Alta#5 v[anha]n V[äinämöise]n. 15 Itše v[anha] V[äinämöińi] Koprin kirposi merehe, Käsin laskih lainnehise. Itše nuoin#6 šanoiksi virkko: "Kuhu polvet koškenouve, 20 Sihi#7 korko kašvaohot, Kivet šuuret veäntyöhöt." Tuola#8 kulki kuusi vuotta, Šeiso seittsemen#9 kešeä, Kulki kuušissa hakona, 25 Petäjäissä pölkyn peänä. Veti polveñša mereštä, Lappo luuñša lainnehešta. Ilman lintu pikkaraine Katt'seli pešän šijoa, 30 Peähä polven V[äinämöi]sen Jo muni munaista#10 kolme. Hauteloupa, hierelöüpä. Itše v[anha] V[äinämöi]ńi Luuli polvensa palavañ, 35 Luuli luuñša lämpievän,#11 Vet'i polveñša merehe, Lappo luuñša lainnehise. Itsepä noin#12 san[oiksi] v[ir]kko: "Mi munašša ruškieta, 40 Päivösikse paistamah, Ne kuikse kumottamah, Tähtilöikse#13 taivoiśella."#14 Heän nyt#15 kulki 6 vuotta, Šeiso [seittsemen keseä], 45 Ympäri 9kšän vuotta, Häntä tuuli tuuvitteli,#16 Oalto rannalle ajeli#17 Pimiehem Pohjo⌈i⌉l'ahan, Tarkkahan Tapielahan. 50 Pohjoin [akka] harvahammaš Noušou aivoin aikaisehe, Aivoin aika huomenešša, Lämmitti pienen pirttisehe Pikkuiśilla halkoiśilla, 55 Pieńillä pilaštehilla; Püühki pienen pirttisehe, Rikkoja pihalla viepi Pit'immillä pelloillanša, Kaijimilla šalmekšilla. 60 Kuuli miehen itköväkše, Urohon uriśovakše, Eik' ol' itku naisten i[tku], Ei[k' ol' itku] lašten [itku], Itk' on partašuun urohon, 65 Jouhileuvan juorottelu, Itk' on v[anha]n V[äinämöi]sen. P[ohjo]n akka h[arva]h[ammaš] Koprin helmañša kokosi. Käsin keäri voattieñša,#18 70 Jo#19 ottau šotišomañsa, Pivoissa pieltäväñšä, Häiśśä häilyteltävänšä, Mäńi luošta#20 kattšomaba, Tarkašta tähyštämähä. 75 "Mitä itket V[äinämöi]ńi, Uriset#21 umannon#22 šulho? *"Oispa šyytä itkijällä, Vaivoa valittajalla,* Sitä itken P[ohjo]n akka, 80 Kuin en ol' omilla mailla." "Kuinpa pellon kyisen kynnät, Keärmehisen keännättelet, Tšitšiliuskoilla šitelet, Keärmehillä keännättelet, 85 Miepä#23 annañ tyttäreni, Še šoattau omilla mailla." Heänpä pellon kyisen kynti, Keärmehisen keännätteli, *Tsits[iliuskoilla site]li, 90 Keärm[ehillä] keännätteli.* "Jokos annat tyttisesi?" "Enpä anna tyttieni, Vain kuin šoanet šammon#24 šuuren, Kalkutellet kirjokannen, 95 *"Niim mie annan [tyttäreni]."* "Šoat#25 en sampuo takuo, Enkä t'iijä t'improal'l'a, Ois#26 tuo#27 šeppo Ilmorini,#28 Takoja ijänikuini, 100 Se šoatto samp[uo] t[akuo], Šepä t'iesi timpr[oal'l'a]. Siit' on#29 itše V[äinämöi]ni Päivät šampuo takouve, Yöt neittä lepyttelöyve. 105 Šai nyt sampo valmehekše, K[irjokansi] kirjatukše. "Jokos annat tyttisesi?" "Empä anna [tyttieni], Vain kuin šoanet hauvin šuuren 110 Tuonen muššašta mereštä,#30 Manalan alantehešta Verkoitta, venehittäki,#31 Siitä annan tyttäreni." Itše v[anha] V[äinämöi]ni 115 Nousi heän kokon kyñšillä, *Iskulinnun lent'imillä, Lenteä leputtelouve, Männä luikeroittelouve* Peähä#32 lakkapeän petäjän.#33 120 *Kattšelekše, keäntelekše*: Punaltih kala punańi, Kala kierto kimmertäyty#34 Tuon[en] m[uššašša] m[ere]ššä, Manalan al[antehešša]. 125 Itse v[anha] V[äinämöini] Koprin kirposi merehe, Käsin laških lainnehise, Šieltä šoapi šuuren hauvin. Lenteä l[eputtelouve], 130 Männä [luikeroittelouve] Peähä#35 lakkapeän petäjän; Siitä syöu kalan parahan, Jo risovi rintapeätä; Sen viepi Pohjoin akalla. 135 "Jokoš annat tyt't'iśesi." "Empon#36 ann[a] t[ytt]ieni, Jo olet syönyt kalan parahan, Jo risonut rintapeän." Sano itse V[äinämöini]: 140 "Soalist' ei vioitta soaha, Pisaritt' ei mertä soutoa.#37 Jo uinosi#38 P[ohjo]n akka, Väsäyty pahan väkiki. Itse v[anha] V[äinämöini] 145 *Itse n[oin] san[oiksi] virkko:* (Šano nuorella Joukahaisella, se on niin kuin hänen morsiemen). "Ota nuori Joukahaińi, Ota purtesi omasi, Valitše valiosi ny[t]". Otti nuori J[oukahaińi], 150 Eipä pursi liikkukkana. Itse siitä V[äinämöini]#39 Otti p[urtensa] omanša, Valittsi valionša nyt; Läksi siitä laškomaha, 155 Laški p[äivä]n šuovesie, Toisen p[äivä]n moav[esie]. Jo päivänä 3:ntena *Muurahaine murhalintu, Še kusi kuren jaloilla, 160 Peästi kurki kumman eänen, Parkasi pahan šävelen,#40 Tuost' on heräi P[ohjo]n väki. Pohjon a[kka] h[arvahammas] Läksi jälkeh Väinäm[öisen]. 165 Pantih šata miekallista, Sata miestä miekatointa. Itse v[anha] V[äinämöini] It[se] n[oin] s[anoiksi] v[irkko]:* "Nouše nuori J[oukahaińi], 170 Noušeš purjespuun#41 nenähä Katso itäh, k[atso] länteh, K[atso] pitkin Pohj[o]n rannan,#42 Eikö näy mitä jäleltä." Kattso [itäh, katso länteh], 175 Ka[tso pitkin Pohjon rannan]: *On kuin piśśyn pilven kokka, Hietaharju haimentauve*. Jo tulou P[ohjo]n purši. Šata hanka hakkoauve, 180 Šat' om mieštä šauvomissa, Šata mieštä miekallista, Šata om miestä miekatointa. Itše v[anha] V[äinämöi]n[i] Jo näki tuh[on tulevan], 185 Hätäp[äivän peällä šoavan], Tapasihe taškuhusi, Tuukih tuluksihisi. Oli piitä pikkaraińe, Taki tauloa vähäini, 190 Šenpä meštasi merehe Yli oikien olanša, Kautti kainaloñ vašemen. *Itse noin šanoikse v[irkk]o:* "Tuoho korko kasvoat, 195 Kivet suuret veäntyöhöt, *Elköh ylittši, elköh alattsi, Elköh ympäri mistäni peässö."* Siihi#43 puuttu Pohjan#44 pursi, Siihi leimahti levällä 200 Jopa näki Pohjon akka, Jo#45 näki tuhon tulovan, Hätäpäivän peällä šoavan. Heän nousi#46 kokon kynsillä,#47 Iskulinnun lent'imillä, 205 Mäńi luokše V[äinämöi]sen, Liitih purjehpuun nenähä. *Itse v[anha] V[äinämöini] Jo heän n[oin] s[anoiksi] v[irkko]:* "Ota n[uori] J[oukahaini], 210 Ota miekkans omanša#48 Oikielta reieltänsä,#49 Kokon kyñšiä kovota." Otti n[uori] J[oukahaiñi], Otti miekkaha omaha, 215 *Kokon kynsiä kokotti, Iskul[innun lentimiä],* Ei ottat orvasnahkoa."#50 Itse v[anha] V[äinämöini] Nosti jo melah mereštä, 220 Lapieñša lainnehista, Kokon kynsiä kokosi, Iskulinnun lentimie, Siihi kirpoi kirpokañši. Näki v[anha] V[äinämöi]ñi 225 Jo näki tuhon tulovan, Hätäp[äivä]n peällä šoavan, Työñsi itäh, t[yöñsi] länteh, Suveh suurimman palaiśem. (Siitä se levisi sampo šiihi, mäni meren pohjah suurin osa; kuin ois moalla peässyt, niin ois ollut vaikka kuinka rikaš moa kunta.)
#1 Päällä: [Lappalaińi]pa.
#2 Päällä: [Peällä]kö.
#3 Kyyttyvö sel.: n. k. on oavoa; kynettämähä = juoksomah.
#4 Päällä: [Ampu]pa.
#5 Päällä: [Alta]ko.
#6 |Heän tuon|: *Itse |nyt| nuoin.*
#7 Si|i|hi: S.
#8 |Siitä|: |*Šielä*] = tuola.
#9 Ensin: 7:men.
#10 Päällä: [mun]uva.
#11 Päällä: [lampievä]m-.
#12 |Heän nyt|: *Itsepä noin.*.
#13 Täh|i|kse: Tähtilöikse.
#14 Ss:n 40-2 alk. järj. = 41, 40, 43; numeroilla muutettu.
#15 |Sielä| heän: *Heän nyt.*
#16 |Siitä| Häntä tuuli |tutjutteli : H. t. *tuuvitteli*.
#17 |Meren oalto (päällä: lieto) liikutteli|: O. r. a.
#18 Tämän jälkeen on kk:ssa säe: |Pian pirttihi mänöu|.
#19 |Siit|: Jo.
#20 Päällä: [luo]kse.
#21 Päällä: [Ur]ajat.
#22 Selit.: (totta se on meri.)
#23 |Niin| mie: Mie.
#24 Selit.: Laiva se on sampo, totta se on laiva.
#25 Soat|a|: S.
#26 Päällä: Olisi.
#27 |Še| ois: Ois *tuo*.
#28 Ilmori|i|ni: I.
#29 |Heän nyt|: *Siit on.*
#30 |jovešta|: mereštä.
#31 |Ilman| verkoitta, |ilman| venehittä: V. venehittäki.
#32 |Liitih|: *Peähä*.
#33 petäjän |peäh|: p.
#34 kimmert|ih|: kimmertäyty.
#35 |Lenti| peähä: p.
#36 |Pohje| Empon: E.
#37 Säkeiden alkuperäinen järjestys ollut päinvastainen; on numeroilla muutettu.
#38 |Uin|u|o|u|: *Jo* uinosi.
#39 Päällä: Jopon itše [Väinämöińi].
#40 Selit.: (n. k. äänen.)
#41 Noušeš|e| purje|t|puun: N. purjespuun.
#42 ran|toa| : rannan.
#43 Eteen kirj.: Tuoh.
#44 Lyijykynällä lisätty.
#45 Päällä: Heän.
#46 Nousi: *Heän* n.
#47 Säkeen päällä on kk:ssa; |Siitä nousi P[ohjo]n akka|.
#48 miekkas omasa: miekkans omansa.
#49 reieltäsä: reieltänsä.
#50 orvas|kanakettuo|: orvasnahkoa.