I4
285. Latvajärvi? I. Saksa, Bor. n. 6. (SKS:n kop. n. 1). - 72-4. Pankro? - Mp. Kiannalla. Tulen synty.#1 Vaka vanha Väinämöinen, Kun veteli verkkojansa, Kun veteli myötä virroin, Kun veteli vasta virroin, 5 Ei saanut sitä kaloa, Jota vast' on verkot tehty. Jo vetävi#2 vilton virron#2, Sai yhen lohen punaisen.#3 Halkasi lohen punasen, 10 Siell' oli halia hauki Sisässä lohen punasen; Halkasi halian hauvin,#4 Siell' oli siliä siika Sisässä halian hauvin.#4 15 Halkasi siliän siian, Siell' oli kalanen karhi#5 Sisässä siliän siian; Halkasi kalasen karhin,#6 Siell' oli muna punanen#7 20 Sisässä kalasen karhin.#8 Halkasi munan punasen,#9 Siell' oli tuli somero Sisässä munan punasen.#9 Tuost' on tulta tuuvitettu, 25 Valkeata vaaputettu Peällä#10 taivahan yheksän, Peällä kuu'en kirjokannen, Peällä reppänän retusen. Iski tulta ilmon ukko, 30 Välkähytti Väinämöinen, Iski tulta kyntehensä,#11 Järkytti jäsenehensä Petäjäisen pienan päässä,#12 Rahin rautasen nenässä. 35 Se keito kesyen#13 tyttö Kanto tulta tuikutteli, Valkiata#14 vaaputteli Haapasella pökkelöllä. Kirposi tuli kipinä 40 Haapasesta pökkelöstä. Emo lastansa imetti Alla reppänän#15 retusen, Rikkopa emolta rinnat, Poltti parmahat#16 pojalta. 45 Ei jouva#17 emo Manalle Eikä poika Tuonelahan, Kun ei lu'a#18 kuolemahan Tuskihin tulen punasen, Vaivohin valkiesen.#19,#20 50 Voi tuli Jumalan luoma, Luojan luoma valkieni, Tuunna#21 tuullos, viennä#22 vierrös, Simana sisälle mennös, Auer pilvihin ajate,#23,#24 55 Nouse tuulla taivosehen Pois ihosta ihmisraukan, *Emon tuoma#25 ruumihista,* Vaivasesta vartalosta, Varsin vaatteettomasta, 60 Jottei nuuru polvenahan,#26 *Vaiku ei sinä ikänä!* Kun, tuima,#27 tulesta lienet, Niin, tuima, tulehen mennös! Lienet, hinku,#28 hinkalosta, 65 Mennös, hinku, hinkalohon, Hinku, hinkalon perästä, Hinku, hinkalon perähän! Tuhkihisi tuimelehe,#29 Kätkehe#30 kypenihisi, 70 Porohoisi#31 peittelehe,#32 Pois#33 ihosta ihmisraukan, *Emon tuoman ruumihista,* Vaivasesta vartalosta, Varsin vaattetomasta!#34,#35 75 Hyinen hytti,#36 jäinen neiti, Hyyssä sukka, jäässä kenkä, Iho kaikki illenessä,#37 Hallassa hamehen helmat, Paijan#38 kaulus kalkkaroissa,#39 80 Hyistä kelkkoa#40 vetävi,#41 *Jää rekiä reutoavi,* Jäistä talloa#42 taluvi, *Jäätä "Jaht⌈in⌉"#43,#44 karsinasta*#45 *Sisästä sinisen uuhen,*#46 85 *Vaski lampahan#47 vatasta.* Kun tulla tytyttelövi#49 Tulen suuta sulkemahan, Panun#50 päätä painamahan, Viskoaa#51 vilua vettä 90 Paikolle palanehille, Tulen tuiki polttamille, Panun nihki#52 paistamille! Tie tuli tehottomaksi, Valkia varattomaksi, 95 Panu miehuettomaksi, Jottei polta polkeltana,#53 Kupehelta ei#54 kummaltana! Ei jouva#55 emo Manalle Eikä poika Tuonelahan, 100 *Kun ei luuva#56 kuolemahan* Tuskihin#57 tulen punasen, Vaivohin villo#58 valkiesen.#59 *Voi tuli Jumalan luoma, Luojan luoma valkieni, 105 Tuunna#21 tuullos, viennä#22 vierrös, Simana sisälle mennös, Auer pilvihin ajate!#23,#24 Nouse tuulla taivosehen Pois ihosta ihmisraukan, 110 Emon tuoma#25 ruumihista, Vaivasesta vartalosta, Varsin vaatteettomasta!* Nouse#60 neitye norosta, Impyö, märästä#61 maasta!#62 115 Neitonen norosta nousi, Immetär märästä maasta Hyytä#63 hyrkkä#64 kourasessa, Jäätä järvi kainalossa *Sykysyisen uuhen verta,#65 120 Jäätä talvisen jäniksen.* Kun tulla tytyttelevi#66 Tulen suuta sulkemahan, Panun päätä painamahan, Viskoa vilua vettä 125 Paikolla palanehilla,#67 *Tulen tuiki polttamalle,#68 Panun nihki paistamalla#69* Tie tuli tehottomaksi, Valkia varattomaksi, 130 Panu miehuottomaksi, *Jottei polta poskella⌈ni⌉, Kupehille ei kuumottai⌈si⌉!* Mehiläinen ilman lintu, Lennä tuonne luijottele, 135 Lennä tuonne, jonne käsken Ylite#70 meren yheksän, Meri puoli kymmenettä. Kasta siipesi simahan, Sulkasi sulahan voihin, 140 Tuo simoa siivessäsi, Mettä kielesi nenässä Tulen tuiki polttamihin, Panun nihki paistamihin! *Tie tuli tehottomaksi,#71 145 Valkia varattomaksi, Panu miehuottomaksi, Jottei polta poskeltani, Kupehelta ei kuum[ottaisi]!* Ei jouva emo Manalle 150 Eikä poika Tuonelahan, Kun ei luuva kuolemahan Tuskihin tulen punasen, Vaivohin villo valkiesi. *Voi tuli Jumalan luoma,#72 155 Luojan luoma valkieni, Tuunna tuulle, viennä vi[errös], Simana sisälle mennös, Au[e]r pilvi[hi]n ajat⌈e⌉, Nouse tuulla taivoseh[e]n!* 160 Neiti Maari⌈e⌉#73 emoni, Rakas äiti armollinen, Puhas#74 muori, muoto kaunis, *Olit#75 vanhin vaimoloissa,#76 Emoloissa ensimäinen; 165 Kun jou'it joen taakse#77 Niin jouvu#78 joesta poikki. Tule tänne kuhtuessa,#79 Käypä#80 tänne tarvitessa, Pikemminkin tarvitahan, 170 Hätähisten huutaessa, Pakkohisten parkuessa.* Kuusi kuppia käessä,#81 Seittemän selän takana, Kussa vettä, kussa mettä, 175 *Kussa hyytä, kussa voita,* Kussa voijetta#82 hyveä, Sivalla simanen siipi Vyöltä vanhan Väinämöisen, Pyhi pois pyhät kipunat, 180 Pyhät vaivat pois valite, Pyhät saastat sammuttele! *Voija#83 alta, voija#84 päältä, Alta aivan terveheksi, Keskeltä kivuttomaksi, 185 Alta nuurumattomaksi,#85 Päältä tuntumattomaksi.* Veä#86 päälle lemmen lehti, Kulta lumme luijahuta Paikolle palanehille, 190 Tulen tuiki polttamill⌈e⌉, Panu#87 ihki#88 paistamilla!#89 Tie tuli tehottomaksi, Valkia varattomaksi, Panu miehuottamaksi, 195 Jottei#90 nuuru polvena, Vaiku ei sinä ikänä *Kätten peällä käytyöni, Kourin kuopueltoani,#91 Peukalon pieltyöni, 200 Sormin suoritettuoni, Suun sulin saneltuoni,* Henki huokoaltu[o]ni! En puhu omalla suulla, Puhun suulla puhtahalla, 205 Herran hengellä hyvällä. Jonka suustani sanonen, Se#92 suusta sulan Jumalan, Keritellen kielestäni,#93 *Kielen Jesuksen nenästä,* 210 Min#94 pakisen parrastani, Parrasta parahan pojan, Herran hengestä hyvästä.
#1 Kop.: Tulen loihtoruno.
#2 Kop.: vetäävi - virroin.
#3 Kop.: punasen.
#4 Kop.: hau'in.
#5 |muna punanen|: *kalanen karhi.*
#6 |munan punasen|: *kalasen karhin.*
#7 |kalanen karhi|: *muna punanen.*
#8 |munan punasen|: *kalasen karhin.*
#9 |kalasen karhin|: *munan punasen.*
#10 P|ä|ällä: Peällä.
#11 Kopiosta puuttuu s. 31.
#12 Kop.: peässä.
#13 Selitetty: ilonen kuin ⌈kesä⌉.
#14 Valk|e|ata: Valkiata. Kop.: Valkeata.
#15 lakeinen.
#16 rinnat.
#17 Kop.: jou'a.
#18 sallita. Kop.: luu'a.
#19 Vaivohin |villo| valkiesen: V. vi⌈h⌉asen valkian; alap., [V.] viha valkiesen.
#20 Kop.: Vaivoin viljo valkiesen.
#21 Päällä: Tuulena; kop.: Tuulla.
#22 Paällä: vetenä; kop. ve'enä.
#23 Päällä: ajata.
#24 Kop.: Auerna pilvihin aja.
#25 Kop.: tuoman.
#26 Päällä: ei milloinkaan.
#27 Kop.: tuima.
#28 riena, tuska, tartunnainen.
#29 tuimele|t|e: tuimelehe.
#30 Kätke|t|e: Kätkehe.
#31 Kop.: Porohosi.
#32 peittele|t|e: peittelehe.
#33 Poi|h|s: Poiss.
#34 Kop.: vaatte'ettomasta.
#35 Tekstissä seuraa: |Ei jouva emo Manalle Eikä poika Tuonelahan, Kun ei luuva kuolemahan Tuskihin tulen punasen, Vaivohin villo valkiesen. Voi tuli Jumalan luoma, Luojan luoma valkieni, Tuunna tuulle, viennä vierre, Auer pilvihin ajate, Nouse tuulla taivosehen|.
#36 = emo.
#37 nilppu jää.
#38 Pajan: Paijan.
#39 Kop.: kalkkareissa.
#40 Hyistä |hyttiä| vetävi: H. *[hy]että* v. Lopullinen muoto: H. *kelkkoa* v.
#41 Kop.: vetäävi.
#42 hyvettä.
#43 Ss:n 83-4:n kohdalla sivulla: myrrysmies.
#44 Kop.: "Jahtin".
#45 Tekstissä seuraa: |Kun tulla tytyttelövi|.
#46 Tekstissä seuraa: |Tulen suuta sulkemahan|.
#47 lampaha|h|: lampahan.
#48 Tekstissä seuraa: Jäärekiä reutoavi.
#49 Kop.: tytyttelevi.
#50 Päällä: Kipu.
#51 Viskoa: Viskoaa. Kop.: Viskoa.
#52 Päällä: Tulen |vihat|.
#53 Kop.: poskeltana.
#54 Kop.: Kupehelt' ei.
#55 Kop.: jou'a.
#56 Kop.: luu'a.
#57 Tuski|hi|: Tuskihin.
#58 Kop.: Vaivoin viljo.
#59 Ss. 103-112 ovat samat kuin ss. 50-59, joihin s:ssä 102 viitataan.
#60 No|sta|: Nouse.
#61 Kk:ssa: märältä.
#62 maa|l|ta: maasta.
#63 Päällä: Hyyvettä.
#64 nokare.
#65 Ss. 119-120 ovat lisätyt tekstin jälkeen.
#66 Kk:ssa: tytyttalevo.
#67 Kop.: Paikoille palanehille.
#68 Kop.: polttamille.
#69 Kop.: paistamille. - S. 127 on lisätty tekstin jälkeen.
#70 Kop.: Ylitse.
#71 Ss. 144-148 ovat lisätyt tekstin jälkeen.
#72 Ss. 154-159 ovat lisätyt tekstin jälkeen.
#73 Kop.: Maria.
#74 Kop.: Puhdas.
#75 Kop.: Olet.
#76 Ss. 163-171 ovat lisätyt tekstin jälkeen.
#77 tak|ana|: taakse.
#78 Kop.: joudu.
#79 Kop.: kutsuessa.
#80 Käy: Käypä. - Kop.: Käy.
#81 Kop.: kädessä.
#82 Kop.: voidetta.
#83 Kop.: Voida.
#84 Ss. 182-186 ovat lisätyt tekstin jälkeen.
#85 Säe puuttuu kopiosta.
#86 Kop.: Vedä.
#87 Kop.: Panun.
#88 Kop.: nihki.
#89 Kop.: paistamille.
#90 Jo|s|ten: Jottei.
#91 Ss. 198-201 ovat lisätyt tekstin jälkeen.
#92 S|en|: Se.
#93 Kop. ss:n järj. seuraava: 206, 208, 207, 209.
#94 Min|kä|: M.