SKVR I2
758. Latvajärvi. Lönnrot A II 6, n, 66. - 1834.
Arhippa Perttuńe.
Oli lieto Lem[minkäinen], Oli ongella olova, Kävyksillä aina käyjä Nenässä utus[en] niem[en], 5 Päässä s[aaren] t[erhenisen]; Vapa vaskinen vap[isi], Hopieinen s[iima] siuki Lemmin pojan onkiessa. Jo p[äivänä] muutamena, 10 Huomenna monikahana Puuttu k[ala] o[nkeensa], Taim[en] takla rautaansa, Sen veti v[enosehensa], Talu talka pohjaansa: 15 Siliähk' on siikaseks[i], Haliehk' on h[aukiseksi], Päärivaton n[eitoseksi], Evätön lohi k[alaksi]. Niin sano s[ana]lla tuolla: 20 "Oisko kuokkani kotonen, Eli halme hakkurini, Lohi leikk[oallakseni], Kala katkoallaksen[i] Murkk[inaisikse] m[uruikse], 25 Satronaisikse saroikse, Lohisikse loun[ahikse]!" Lohi loimahti m[ereen], Kala kirjo kimeltiin, Äsken p[äätänsä] y[lenti] 30 Vihurilla 5:llä, Kupehella 6:lla, Aallolla 9:llä, Itse noin s[anoiksi] virkko:#1 "Oi sie lieto Lemmin poika, 35 Hulluuttasi, houkuttasi, Mieleltä väheyttäsi,#2 En mie siulle tullukkana, Lohi vipl[oin] viill[äksesi], Kala p[alstoin] p[annaksesi] 40 M[urkkinaisikse] m[uruikse], Satr[onaisikse] s[aroikse], Loh[isikse] l[ounahikse]; Tulinpa mie siulle Ikuseksi puolisoksi, 45 Pan[iaksi] pääna[lasen], Jalkojen jaks[ajaksi]." Itse aaltohin aleni. Sillon lieto Lem[in] p[oika] Alla päin, p[aholla] m[ielin], 50 Kahta kallella kypärin, Kotihisa tullessaan.#3 Emo vast[ahan tulevi]: "Poikuoni nuorem[pani], Mit' olet [paholla mielin], 55 Kahta kallella kyp[ärin]?" Niin sano s[analla] t[uolla]: "Oi emoni kantaj[ani], Olin mie ongella olia, Kävyks[ellä] aina k[äyjä] 60 N[enässä] u[tusen] n[iemen], P[äässä] s[aaren] t[erhenisen], V[apa] v[askinen] v[apisi], H[opieinen] s[iima] s[iuki]. Kala p[uuttu] onk[eheni], 65 Sen vein venos[eheni], Tal[un] t[alka] p[ohjaani]. Sanon virkon: "Siliehko s[iikaseksi], H[aliehko] h[aukiseksi], 70 Evätön lohikalaksi; Oisko kuokkani kotone, Eli halme hakkurini, Lohi l[eikkoallakseni], K[ala] katk[oallakseni] 75 M[urkkinaisikse] m[uruikse], S[atronaisikse] saroiks[e], L[ohisikse] l[ounahikse]." L[ohi] loimahti m[ereen], K[ala] k[irjo] kimmeltiin, 80 Äsken p[äätänsä] y[lenti] V[ihurilla] 5:llä, K[upehella] 6:lla, Aallolla 9:llä, Itse noin s[anoiksi virkki]: 85 "Mieleltä väheyttäsi,#4 En mie s[iulle] t[ullut], Tulin[pa mie siulle] Siasi levittäjäkse." Itse aaltohin aleni. 90 Siitä n[oin] s[anoiksi] v[irkki]: "Sano untamo unesi,#5 Väinen tyttönen makuusi, Missä Vuojola elääpi, Väinän tyttäret asuvat?" 95 "Tuolla etc. Selässä meren sinisen, Kirjavan k[iven] s[isässä], Pikkusessa pirttisessä, Siellä Vuojela elääpi 100 100 lukkujen takoa, *1000:n avaimien."* Sano lieto Lem[min] poik[a]: "Anni sikkosen[i], Lämmittä [saloa sauna], 105 Pian pirtti [riuvuttele] Puuhusilla pik[kusilla], Pienillä [pilastehilla]!" Itse pistäkse pajaan, 100 lukkua takoop[i] 110 Yhen kalan kiehuessa, [Yhen] saunan lämmitessä. Siit[ä] peipon[en peseksen], Pulmonen [puhasteleksen] Sykysyisistä s[ysistä], 115 Taonnoista t[alvisista]. Pani paia[n] paltt[inaisen] Iholle alatsomalle, Vyötti vyön kullan karvais[en] Päälle p[aian] p[alttinaisen], 120 Veran äärillä veäkse[n], Lustuilla sulkiakse: Lustussa m[ies] l[ujempi], Rauta pannoissa pa[rempi], Teräs v[öissä tenhosampi]. 125 Sanan virkko, [noin nimesi]. Tohti toisiksi rueta, Ruotti muuksi muutellate,#6 Juoksi sunna s[uuret] k[orvet], Kärppänä lehot leviät, 130 Oravana hongan oksat. Tohti t[oisiksi] ruveta, Ruott[i] m[uuksi] muutellate,#7 *Mato rautaissa matona,* Kulki kyissä käär[mehinä], 135 Tuli nurkasta tup[aan], Sai sisälle salv[oksesta], Jott' ei kuultu, Eikä hauk[kujat] hav[attu], Eikä viiti villaseuvot.#8 140 Sillon Vuoj[ela]n em[äntä] Liikku keski lattiella, Liehu sillan liit[oksella]: "Mi sie liet m[iehiäsi], Ku kylän kävietäsi, 145 Kun ei sua kuulle k[oirat], Eikä viiti villaseot, Eikä hauk[kujat] hav[attu]? Olipa tässä en̄[en] koir[at], Lihan syöjät, [luun puriat], 150 Veren [uuelta vetäjät]." Sano lieto [Lemmin poika]: "En mä [tänne tullukkana] Tavottan[i, tieottani], Mahittani, maltittani, 155 Suuhun Untamon susien, Kitah[an] kiro kavetten; Enkä lie lempi v[ieras], Kun ei tuot[ane] ol[utta] Tulovalle vieral[le], 160 Vasta saavalle vävylle?" Sano Vuoj[ela]n em[äntä]: "Etkä ennen yötä tullut, Et päiviä jälestä, Tulit pääni polkom[ahe], 165 Auvoni#9 alentam[ahek], Syöty syömät, j[uotn]j[uomat], Pikarit pin[ohin] p[antu], Kannut kannettu kokoon." Itse pistäks[e] pihalle, 170 Tuopi tuop[i]lla [olutta], Kanto 2 korvasella, Maot [laijalla mateli], Käärmehet [kähäelivät], Kesell' ois olut punan[en]. 175 Sillon lieto Lem[min poika] Tapasi on taskuunsa, Löihen kukkaroisehensa, Otti ongen kukkarosta, Takoa on takla rauan, 180 Sen laski olven sekaa[n]. Mato puuttu ong[ehensa], Kyy vihanen rautaa[nsa], 100 nosti samako[a], 1000 mustia matoa, 185 Itse n[oin] s[anoiksi] v[irkki]: "Rikka m[aahan] l[uotakohon], Ruoka s[uuhun] pant[akohon]!" Joi olosen onnekse[nsa], Meen mustan mie[leksensä]. 190 Itse noin [sanoiksi virkki]: "Enmä liene lempi v[ieras], Kun ei tuotane olutta Tulovalle vierahalle, Vasta saavalle väv[ylle] 195 Varavammalla käellä, Suuremalla astiella, Kun ei härkeä tapeta." Itse laululle rupes[i], Töille virtten t[yöntelihe], 200 Laulo nuoret, l[aulo] v[anhat], *Laulo kerran keski laaut* Kultehin kulajavih[in], Hop[eihin] helkkävih[in]. Yhen heitti laulamatta, 205 Ulappalan ukko vauhan; Ukko v[anha], umpisilmä, Pahin astian pesiä, Lusikkain luutustaja, Kapustaj[e]n kaavistaja, 210 Sen on heitti laula[ma]tta. Niin ukko s[anoiksi] v[irkki]: "Sie lieto L[emmin] p[oika], Laulot n[uoret], l[aulot] v[anhat], [Laulot] kerran keski laaut, 215 Niin miks' et mi[n]ua laula?" Se l[ieto] L[emmin] p[oika] Sanan virkk[o, noin nimesi]: "Siksi en sinua laula, Kun ennen nuorempan[a] 220 Koirat kannot kohussasi, Maksoissas[i] maan valiot, Niin sie herjäsit heposet, Juoksuttelet suorajouhet Suon selällä, maan navalla, 225 Veen liivan liikkumilla." Ulappala[n] ukko vanha, Ukk[o] v[anha], umpisilmä P[ian] suuttu ja vihastu, Vesi kyyt veestä nosti, 230 Lapo käärmeen lainehesta, Läpi syämen, maksan kautti. Sano l[ieto] L[emmin] p[oika]: "Sen tein pahinta työtä, Kun en muistant kysellä 235 Kapehelta äitiltäni; Ei tieä vesun kipua, Umpi putken ailuhia." Ulopp[ala]n u[kko] v[anha] Viepi juoksulla jok[ehen], 240 Samolla sarajahansa, Tuota l[ieto] L[emmin] po[ikaa]; Heitti Tuon[elan] jokeh[en], *Manal[an] alent[ehesen];* Meni koskessa kolisten, 245 Myötä virrassa vilisten. Oli ennen naitu nainen, Ennen ostettu em[äntä] Koissal[ieto] L[emmi]n poia[n]. Nousi härkä am[mumaan], 250 Pääpönttö pöpöttämään,#10 Jok' on syöty mennä vuonna, Kesä kenginä pietty, Talvi toinen tallailtu.#11 Jo suka verin tulee, 255 Harja hurm[ehin] noruupi. Sano ennen naitu nainen, Ennen ostett[u] em[äntä]: "Nyt on hukka Lem[inkäistä], Tuho poiko[a] pätöstä." 260 Etsittiin L[emmin] p[oikaa] Kesällä kevysin pursin, Talvella [lylyin lipein], Etsittiin, vaan ei l[öytty]. Sillon en̄en n[aitu] n[ainen], 265 Ennen ost[ettu] e[mäntä], Niin meni s[epon] paj[aan], Tako raut[asen] harav[an], [Tako] piit 100 syltä. 2:ta varren kaikutteli. 270 Läksi selville vesill[e], Ulapalle a[ukialle], Tukulle meret tukusi, Lapoille aallot laski, Vaan ei löyt[änt] L[emminkäistä]. 275 Meni Tuon[elan] jokeh[en], Veti kerran pitk[in] vettä, 2:n kerran poiken vettä, 3:ne[n] vitahan vettä, Sieltä löysi L[emminkäisen]; 280 Tuuvitteli tuttuohok, Vaapotteli nähtyöhök. Sano lieto L[emminkäinen]: "Ei ole miestä men̄ehessä, Urosta uponnehessa, 285 Mies men̄yt, liha märän̄yt." Siitä enne[n] n[aitu] n[ainen], Enne[n] ost[ettu] em[äntä] Heitti Tuon[elan] jokeh[en], Manal[an] al[entehesen]. 290 Meni kosessa kolisten, Myötä virrassa vilisten, Siellä turskaksi tuleepi, Vaipuupi valas kalaksi, Ruots[i] syöpi ruokkinaan, 295 Herrat herkkuna hyvinä, Pappilat parahinaan.
#1 Sana alleviivattu.
#2 väh|y|yttäsi; väheyttäsi.
#3 tulless|a|n : tullessaan.
#4 Sana alleviivattu; päällä: Houkuuttasi
#5 |untammo| : *untamo unesi.*
#6 muut|telaite|: muutellate.
#7 muut|t|elate: muutellate; sana alleviivattu.
#8 villasevot: villaseuvot; seuvot alleviivattu.
#9 A|i|voni: Auvoni.
#10 Päällä: [pö]l[öttämään].
#11 tall|o|ailtu: t