SKVR I2
845. Uhut. Borenius IV, n. 10. - 28/8 1879.
Varahvonttańi Triihvo Sirkeińi l. Jamańi. - Mp. höyrylaivassa Kuopion ja Varkauden välillä.
Ahti šoarella ašuuvi, Veit'ikki#1 ńenäššä ńiemen, Kauko ńiemen kainalošša, Veit[ikki] nen[ässä] niem[en].#2,#3 5 Loatiu Päivölän pivot jo, Šalajoukon juominkite;#4 Työnzi jo kuužoanne kutzut,#5 Kuttsuzeńi, kurjazeńi, Kutžu kurjat, ku[tžu] rammat, 10 Rammat rattšahin ajele, Sokiet venehin souva; Yht' elä kutsu Kaukomieltä." "Mistä tunnem̄a K[aukomie]len, Kusta tunnemma K[aukomiele]n?" 15 "Tuošta t[unne]t K[aukomiele]n: On suu#6 on vähövä#7 veärä, Toińi on šilmä vähän karšaš,#8 *Tuost' on tunnet K[aukomielen]"* Kuittsu kurjat, k[uittsu rammat], 20 R[ammat rattšahin] ajeli,#9 S[okiet venehin] souti; Yht' ei kuttsun K[aukomie]ltä. Jopa Kaukoi tieteä#10 soaaupi: Jo on P[äivölä]n p[ivo]t ja 25 Sal[ajoukon juominkit]. *Tuompa hän sanok[si virkko] :* "Hoi emońi k[antajani], Tahi vaist[on vanhempani], Tuo sie#11 nyt (miulla) sot'isomańi, 30 Kanna vainov[oattieńi], Häissä häilyteltävät jo, Pivoissa pieltävät jo, *Lähen P[äivö]län pitoihe,* Salajoukon juominkihe." 35 Emä kielti, izä käski, *Jo esti kavehta 2.* "Poikuvoni nuor[empani], Lapseni vakavuteni,#12 Mont' on šurmova#13 matalla 40 Kaukomielen peän varakši." "Hoi [emońi kantajani], Tahi [vaiston vanhempani], Ku#14 on surma suurin su[rma]" "Se on [surma suurin surma]: 45 Kuin mänet matkoja väȟäzen Tahi t'eitä pikkaraizen, Tulou nyt#15 tul[ińe] hauta, H[aua]ss' on t[ulińe] koivu, [Koivuss' on tulińe] kokko; 50 *Miehen päit on (hauta) täyžikkyińi.* Yöt heän hammasta hivoupi, Päivät kynttä kroatskuttaup[i]#16 Kaukomielen#17 peän varakš."#18 *Tuonpa hän sanoi[ksi virkko]:*#19 55 "Hoi [emońi kantajani], Tahi [vaiston vanhempani]. Ei (še)#20 ole šurm[a] miehen#21 šurma, Se on s[urma] lapšen š[urma]. *Hoi [emońi kantajani], 60 Tahi [vaiston vanhempani].* Tuo#22 sie miula soti[somańi],#23 Ka[nna vainovoattieńi], H[äissä häilytettäväni], Pi[voissa pieltäväni], 65 Lähen [Päivölän pitoihe], Salaj[oukon juominkihe]." Em[ä kielti, izä käski], Jo esti [kavehta kaksi]. "Poik[uvoni nuorempani], 70 La[pseni vakavuteni], *Elä lähe [Päivölän pitoihe],* Mont' [on šurmova matalla] K[aukomiele]n p[eä]n v[arakši]." "Hoi em[ońi kantajani], 75 Ku on [surma suurin surma]?" "Kuin mänet P[äivölä]n kujoilla,#24 Mavot kuihkavi kujoilla, Sat' on šilmevä#25 šivulla K[aukomiele]n peän varakše." 80 "Hoi [emońi kantajani],#26 T[ahi vaiston vanhempani], Ei ole [šurma miehen šurma], Se#27 on [šurma lapšen šurma]. Tuo nyt [sot'isomańi], 85 Kan[na vainovoattieńi], H[äissä häilyteltävät jo], P[ivoissa pieltävät jo], Lähen [Päivölän pitoihe] jo#28 Sal[ajoukon juominkihe]." 90 Toi han nyt soti[soma]t jo, Kantoi [vaino]vaattiete. Suorittau nytystelöupi; Jalan kenkiu kiukajella, Toizen lautšan partahilla,#29 95 Tuopa#30 kauńis K[auko]miel'i *Lähtöu [Päivölän pitoihe], Sal[ajoukon juominkihe]."* Mäńi matko[ja vähäzen], Tahi [t'eitä pikkaraizen], 100 Tuli nyt tulińi hauta, [Hauass' on tulińe] koi[vu], [Koivuss' on tulińe] k[okko]; Miehen päit on täyzikkyini,#31 Yöt [heän hammasta hivoupi], 105 P[äivät kynttä kroatskuttaupi] Kauk[omielen peän varakš]. Toipa k[aunis] K[aukomieli] Ottau kouran#32 kuollehie, Kämmen moahan männehie, 110 Hierelöu nytystelöupi Kahen kämmözen kezeššä, Sormen 10 sovušša;#33 Tuosta soaupi#34 miehen päitä. Tuolla tuon rovin vajeltau.#35 115 Mänöu#36 [matkoja vähäzen], Tah[i] [t'eitä pikkaraizen]. [Mänöu] P[äivö]l'än kuj⌈o⌉[illa], Mavot [kuihkavi kujoilla], Sat' [on šilmevä šivulla] 120 Ka[ukomielen peän varakše]. Tuon Kauko šanoikseh v[irkko]: "Mato mušta moan alańi, Toukka Tuomen karvallińi, Läpi mättähien mänijä, 125 Puun juuren pujottelija, Pois on t'ieltä matkamiehen!" *Tuolla tuon rov[in vaje]lti.* Mänöu P[äivö]l'än kujoilla; Aita rautańi rakettu, 130 Teräkšińi tuohon tehty *Moasta soat'e taivahah jo, Taivahasta#37 moaha soat'e;*#38 (Ei peäzi päittsini peällittši, Ylittsińi ympärittsi). 135 Toipa k[aunis] K[aukomieli] Vetäu veitšen huotraštańše,#39 Kyleltäńše kylmän rauvan, Tupestansa tuiman rauvan,#40 Tuolla aitova šivaltau.#41 140 Aita koatu kahen puolen Viijeltä vitšas väliltä, Seittšemeltä seipäȟältä. Tuolla tuon r[ovin] v[ajelti]. Mänou P[äivö]l'än pihalla; 145 Karhu#42 rautakahlehešša K[aukomie]len peän varaksi. Toi k[aunis] K[aukomieli] Huulistah#43 hyvän hevosen, Hupeńistah muštan ruunan, 150 Tuolla tuon šyöksi kitalla;#44 [Tuolla tuon] rovin vajelti. Mänou P[äivö]län pitoihe, Sala[joukon juominkihi], Oven#45 suuhu, orren alla,#46 l55 Kattilan katasijoilla.#47 Veitikki verövä neit'i#48 *Jopa vastahan tuloupi;* Tuompa heän san[oikseh virkko]: "Hoi kaunis [Kaukomieli]! 160 Mitä šie tänne tulit jo Ei silma kutsuttukoana?"#49 Toipa k[aunis] K[aukomieli] Tuompa han [šanoikseh virkko]: "Koira kuttsuhun tuloupi, 165 Hyvä ilman lykkelekše." Veit'[ikki verövä neit'i] Tuom[pa heän šanoikseh virkko]: "Jopa teäl' on syöty syömät, S[yöty] s[yömät] juotu juomat, 170 Pijetty pivot parahat." Toip[a kaunis Kaukomieli] Tuomp[a hän šanoikseh virkko]: "Eihä vieraš ollekkoana#50 Kuin ei šoane šyömizia, 175 Eihä v[ieraš] olle[kkoana] K[uin] e[i] s[oane] juomiziä." Veit[ikki verövä neit'i] Tuom[pa heän šanoikseh virkko]: "Ku#51 on pieńin piijoistańi, 180 Paraš palkkalaizistańi, Ainuo ašteijen pezijä, Tuo šie tuopilla olutta, Kanna kaksi puol'izella." Toi han tuopilla [olutta], 185 Kanto [kakši puol'izella]; Voaht' on alla, v[oa]hti peällä, Mavot kiehuvi kezeššä. Toipa k[aunis] K[aukomieli] Tuompa#52 heän#53 sanoik[seh virkko]: 190 "Ruhka moaha, ruoka š[uuhu]; Juon oluon onnekseńi,#54 Mejem muššan mielekšeńi."#55 *Joi#56 ol[uon] onnekseñše, Mejen [muššan] m[ielekse]nše.* 195 Veit'ikki verövä#57 neit'i Tuompa#59 han san[oikseh] v[irkk]o: *"Hoi sie K[aukamoine]n* Katselkama kalpojan[a], Mitelkama miekkojana,#59 200 Kumman kalpa kaunehempi, [Kumman] miekka mieluizampi, Šen iellä šivaltamińi." Katsellah he#60 kalpojanše,#61 Mietellähe#62 m[iekkoja]nše; 205 Neit'in m[iekka] m[ieluzampi], [Neit'in] k[alpa] k[aunehempi], [Neit'in] iellä sivaltamińi. [Neit'i iellä] sivaltelou; Jopa orteh oša⌈i⌉zi, 210 Moatitšoita#63 maiskoal'ou. Toipa k[aunis] K[aukomieli] Muurti šuuta, m[uurti] p[eätä], [Muurti] muštova haventa, *Tuompa han [šanoikseh virkko]: 215 "Veitikk[i verövä neit'i],* Läkkä myä#64 utuna ullos, Taikka#65 savuna pihalla; Pihall' on veret paremmat, Kakaroill' on kauneȟemmat." 220 *Männäh [utuna ullos], Taikka [savuna pihalla].* Toip' k[aunis] K[aukomieli] Ot't'i kuin noat'in naurozesta, Noat'in naurozen navašta. 225 Lähtöu#66 pahoja pakoh ko Piilojah piilemäh jo. Tulou matkoja vähäs[en], Tahi [t'eitä pikkaraizen]; Lenti kokko myötähäñše. 230 Kenen silmät kokon peässä? Ahtin#67 [silmät kokon peässä]. "Hoi on Ahti veijozeńi,#68 Muissatk' ennen kuin hyvin elimä#69 Soan kunnan päitä tappoima,#70 235 Tuhannen kunnan turmelima!" Jo ni#71 kot'iȟi#72 tuloupi: "Hoi emo [kantajani], Ta[hi vaiston vanhempani], Mihinkäs minä nyt jouvun 240 Pahojani pakoh jo, Pii[loja]ńi p[iilemä]ȟe?" *Tuon emo san[oikseh] v[irkko]:* "P[oikuvońi nuorempańi], L[apseni vakavuteńi], 245 Mäne männyksi mäjellä, Koivukši kovalla moalla." "Hoi [emo kantajani], Tahi [vaiston vanhempani], Em mie#73 voi siihi männä, 250 Täjin#74 poijat halon hakkoajat, Ne leikatah#75 män[ty] m[äje]ltä, Koivu ko[va]lta m[oa]lta. Hoi [emo kantajani], Tahi [vaiston vanhempani], 255 Kunnepi mie nyt soanen?"#76 Tuon emo s[anoikseh] v[irkko]: "Poik[uvoni nuorempani], La[pseni vakavuteni], Mäne karhuksi mättähäȟe." 260 "H[oi emoni kantajani], T[ahí vaiston vanhempani|, Täjin#77 p[oijat] mettšimiehet#78 Tapetah k[arhu] m[ättähä]štä. Hoi [emońi kantajani], 265 T[ahi vaiston vanhempani], Mih[inkäs minä nyt jouvun]?" "Poik[uvoni nuorempani], L[apseni vakavuteni], Mäne makšahan mateȟen, 270 Pernah pienien kalojen." "Ho[i emońi kantajani], Tah[i vaiston vanhempani], Täjin p[oijat] kokkamiehet Ne tapetah maksasta matehen, 275 Pernasta p[ienien] k[alojen]. Hoi [emońi kantajani], T[ahi vaiston vanhempani], Šeäššä šäkkizeh#79 eväštä, Vuole voit'a vakkazeȟe, 280 Mie lähen#80 pahoja#81 pakoh jo Piilojańi [piilemäȟe] Soarella ńimettömällä, N'imen t'etämättömällä." *Seästi š[äkkizeh evästä], 285 Vuoli [voit'a vakkazeȟe] jo Lähti [pahoja pakoh],* [Piiloja piilemäȟe]; Noštau purjot puun nenäh jo Voattiet#82 varpojen varaȟe; 290 Laškie karetteloupi Soarelle [ńimettömälle], Nim[en t'etämättömälle]. Kumarrakši#83 kuulijilla, Otšallah opastajilla:#84 295 "Onko šoarella šijova#85 Tulla miehen piilohizen, Poatako#86 paha alazen?" Kulu sielä#87 kuuzi vuotta, Šelu seittšemen kezöa. 300 *Käypi heän punazeh purteh, Mänöu mäntyseh venozeh, Nost[au purjot puun nenäh], Voat[tiet varpojen varahe]. Akka vanha koukkuleuka, 305 Toipa rantahan tuloupi; Tuompa heän s[anoikseh virkko]:*#88 "Hoi sie ka[u]nis K[aukomieli], Soanko#89 kunnan naizie nauroit, Tuhannen k[unnan] neitozie, 310 Leškie ńimettömätkö,#90 Yhtä etkö#91 milma košket.#92 Purtezi#93 kivehe juoškoh, Šorru šormin lainneheȟe!#94 Hevosen harja vertä vuotau#95 315 Paikka kyyneltä šytöäypi;#96,#97 *Tuošša äit'i arvottaupi:#98 Kauko on tuhoho tullun, Sortuń#99 sormin lainneheh.*#100 Piit takou šatova šyltä, 320 Varren tako#101 kahta satoa. Lähtöu#102 Kaukuo ettsimäh. Vetäu#103 k[erra]n, v[etäu] 2:n [Vetäu] kohta 3:nnenki;#104 Joi#105 Kauko tuolta tuli.#106 325 Kattšelou ja#107 keänt[elöu]pi, Puhuo nytyštelou;#108 Tuosta han nyt Kaukon saapi#109 *Tuompa heän san[oikseh] v[irkko]:#110 "(Huh huh!) viikon#111 malkivo makazin, 330 Kauvon utra uinuvol'in." Tuon emo s[anoikseh] v[irkko]:#112 "Olizit moannuh vielä viikommanki#113 Ilman pahatta äitittäzi."#114
#1 Päällä: [Veit'ikk'] on.
#2 Jälessä: (toinen mies).
#3 Tämän jälkeen on kk:ssa säe: |Laittau šoarella pivot|. - "Laittau" sanan päällä: |[L]oatiu|.
#4 juominki|n|: juominkite.
#5 Työnzi kutzut kuuz|ia|nne: T. *jo* kunzoanne kutzut; sanojen järjestys numeroilla muutettu.
#6 suus|:| s.
#7 väh|än|: vähövä.
#8 Säkeiden 16-17 alkuperäinen järjestys ollut päinvastainen; on numeroilla muutettu.
#9 ajel|tih|: ajeli.
#10 Kauko titeä: *Jopa* Kaukoi tieteä.
#11 Tuo: T.*sie*.
#12 |Elä läh[e poikuoni]|: *Lapseni vakavuteni*.
#13 surmoa: surmova.
#14 |Mi|:*Ku*.
#15 Tulou: T. *nyt*.
#16 |hammasta hivou|: *kynttä kroatskuttaup[i]*.
#17 |Lemminkäizen|: *Kaukomielen*.
#18 vara|lla|: varak.
#19 Säkeiden 50 - 53 alkuperäinen järjestys ollut: 51-53, 50; on numeroilla muutettu.
#20 |tuo|: *(se)*.
#21 ole miehen: o. *surm[a]* m.
#22 Päällä: |Hoi|.
#23 Tuo|s| emo soti [somani]: T. *sie miula* s.; "miula" sanan päällä; nyt.
#24 kujolla: kujoilla.
#25 šilmeä: šilmevä.
#26 Tämän edellä on kk:ssa säe: |(Ne siun tappavi kumminki)|.
#27 |Ne|: *Se*.
#28 Lähen [Päivölän pitoihe]: L. [P. p.] *jo*.
#29 Säkeiden 92-4 alkuperäinen järjestys ollut: 4, 92-3; on numeroilla muutettu.
#30 Päällä: |Lähtöu|.
#31 täyzikk|ä|ini: täyzikkyini.
#32 Päällä: [k]opr[an].
#33 s|i|vušša: sovušša.
#34 soapi: soaupi.
#35 Päällä: [vajelt]i.
#36 Päällä: [Mä]ni.
#37 Paällä: [Taivahast'] o.
#38 Säe on alas kirj.
#39 huotrastańš|a| : huotrastańše.
#40 Säkeiden 137-8 alkuperäinen järjestys ollut päinvastainen; on numeroilla muutettu.
#41 Päällä: [šivalt]i.
#42 Päällä: [Karh'] on.
#43 Huuli|l|tah: Huulistah.
#44 Päällä: [kita]h[a].
#45 |Šeizataksi| oven: O.
#46 Tämän jälkeen on kk:ssa säe: |Jo han sizällä mäni|.
#47 katasij|a|lla: katasijoilla.
#48 Sivuun kirj.: |(tyttö)|.
#49 kutsuttukana: kutsuttukoana.
#50 ollekkana: ollekkoana.
#51 Ku|i|: K.
#52 Tuo|n|pa: Tuompa.
#53 Päällä: han.
#54 |mielekšeńi|: *onnekseńi*.
#55 Sana otettu edellisestä säkeestä viivaamalla.
#56 Joi |han|: J.
#57 |Sanoi s⌈i⌉t tyttö|: *Veit'ikki verövä.*
#58 T|oi|pa: Tuompa.
#59 Säkeiden 198-9 alkuperäinen järjestys ollut päinvastainen; on numeroilla muutettu.
#60 Katsellah|k|: K. he.
#61 kalpoja|h| : kalpojanse.
#62 Mietelläh|ko|: Mietellähe.
#63 Selit.: = (Poikkihirret katossa).
#64 Läh|emmä|, päällä: [Läh]täh ja [Läk]kämyä.
#65 |Männäh|: *Taikka*.
#66 Päällä: [Lähtöu]h.
#67 Ah|in| : Ahtin.
#68 Päällä: [veijoze]nne.
#69 eli|m|mä: e.
#70 tapoim|m|a: tappoima.
#71 |Tulou|: *Jo ni*.
#72 kot'iȟi|nse|: k.
#73 E. mie s.: E. m. *voi* s.
#74 Tä|i|jin: T.
#75 leikatah|a|: l.
#76 |Mihinkä nyt jouvun|: *Kunnepi mie nyt soanen*.
#77 Tä|i|jin: T.
#78 Päällä: [me]hti[miehet].
#79 šäkkih|e| : šäkkizeh.
#80 |Mänen| : *Mie lähen*.
#81 pahoja|ni|: p.
#82 Va|ate: Voattiet.
#83 Kum|m|arrakši: K.
#84 Opastalla |opaštajilla| : *Otšallah* opastaji lla.
#85 sijoa: sijova.
#86 Poata: Poatako.
#87 siel|l|ä: s.
#88 Ss. 300-306 ovat väliin ja alas kirj.
#89 Soan: Soanko.
#90 Päällä: [ńimettömät]ki.
#91 et: et.
#92 Päällä: [koške]ñ.
#93 Ensin: Purtozi.
#94 (Äiti kotona t'ietäy, jotta heän on hukkah joutuñ.)
#95 Päällä: [vuo]zi.
#96 Päällä: [šytä]zi.
#97 Tämän jälessä on: |Jopa äiti tietä soaupi, Jo Kauk⌈o⌉ tuhohon tulluñ|. - Edellinen säe on väliin kirj.; "jo" sanan sijalla ollut: Nyt.
#98 Tämän jälkeen on kk:ssa: |Mihin on K[auko] tuhoho tulluñ|.
#99 Sortu|vi|: Sortuñ.
#100 Säkeet 316-8 ovat runon loppuun kirj.
#101 tak|u|: tako.
#102 |Vetäü| Lähtöu: L.
#103 Päällä: [Vet]i.
#104 Tämän jälkeen on kk:ssa selit: |(Sittä tulou sieltä ruumista hänen)|.
#105 Päällä: [Jo]pa.
#106 Jo |tuli| Kauko n| meren pohjasta|: J. K. *tuolta tuli*.
#107 Ka|ht|elou|pi|: Kattšelou ja.
#108 nutuštelou: nytyštelou.
#109 s|o|api: saapi.
#110 Päällä: Toipi k[aunis] K[aukomieli].
#111 viik|ii|: viikon.
#112 |Äiti sanovi|: *Tuon emo s[anoikseh] v[irkko]*.
#113 Olizit vielä viikommanki moannut: O. *moannuh* v. v.
#114 Päällä: moamottazi.