SKVR I4
539. Pohj. r. a. Europæus K, n. 289. 46.
Missä tuima turvelemma, Vaivainen varottelemma? Veräjissä viimesiss[ä], Oven pihtip[uolisissa], 5 Selkäaitojen ra'oiss[a]. Isoni tulinen turkk[i] Tulisiksi turvikseni, Emoni panunen pait[a] Panusiksi paioiksen[i], 10 Nu⌈oi⌉ssa tuim[a] t[urmelemma], V[aivainen] v[arottelemma]. Ukk[o] kult[ainen] kuni[ngas], Vaari v[anha] t[aivahinen], Taiv[ahallinen] J[umala], 15 Vaippa vaskinen valaos, Kuparinen kuuraele, Jonka alla yöt elelen, Päivät päällä puuhaele[n], Noiss[a] tui[ma] t[urmelemma], 20 V[ aivainen] v[arottelemma]! Ei syittä syville mennä, Asiatta aivan kauvas, Luoja synniksi lukevi, Kuin mie syyttä laulelemme, 25 Tarpehitta taitelem[me]. Kust' on pulma puut[tununna], T[aikia tapahtununna], Akan tauti tarttunun[na]? Metsänkö hiien hinkalosta, 30 Honkasist[a] huon[ehista], Petäj[äisistä] p[esistä], Niin sie hiitten hinkalohon, H[onkasihin huonesihin], P[etäjäisihin pesihin]! 35 Oletko Mutalinnan#1 liepehilt[ä], Vesiharjun harteh[ilta], Lummehkorj⌈u⌉tten koista,#2 Niin sie Mutalinnan liepehill[e], V[esiharjun hartehille], 40 Lum[mehkorjutten kotih]! Olet kuolletten koist[a], Ikim[ennetten] ihost[a], Kalmalais[ten] kainal[osta], Kadonnehen kart[anosta], 45 Niin sie k[uolletten] kotih, I[kimennetten ihoh], K[almalaisten kainaloh], K[adonnehen kartanoh]! Niin otan kokolt[a] kop[rat], 50 Otan koprat kuolleh[elta], Käen mäkehen männehel[tä] Nämä puutot#3 puhkomah, N[ämä] haitot halkomah Ukon voimalla Jum[alan], 55 Vä'ellä taaton taivah[isen]. Uk[ko kultanen kuninkas], Vaar[i vanha taivahinen], T[aivahallinen Jumala], Käys tänn[e käskettäessä], 60 Tulless[a] tuh[oisen] ai'an, - - - Puhumah puolest[ani], V[irkkamah vierestäni]! Pyyhi pois pyh[ät] kip[unat], Pyh[ät] saast[at sammuttele] 65 Kipusella kintahalla, Varusella vanttuhu[lla]! - - - Liikus - - - - - Nyt on lii'an liike aik[a], - - - N[yt] o[n] kuuhut kulkeasi, 70 Valkia vaeltoasi Pimiäh Pohjol[ah], Paksuhun Pale⌈h⌉tolah, Miest[en] seurahan kyläh, Urost[en] upott[ajah]. 75 Mene sinn[e], jonn[e] käsk[en], - - - Turj[an] kosk[eh kovah]! - - - Sinne kiinitän kipuja, S[inne] annan ailahia. Kuin ei siitä kyll[ä liene], 80 Niin panen paremp[iani]. Mene sinn[e], j[onne] k[äsken], Vaaran vaskisen la'elle, Kuparisen kukkurall[e], Joss' on tulta tuuvit[eltu], - - - 85 Jos ei siinä k[yllin] l[iene], N[iin] p[anen] p[arempiani], Etsittelen eukkojani, Valittelen vaimojani. Kuin lienet isännällisen, 90 Isäntäsi iltasill[e]! K[uin] l[ienet] emännällisen, Em[äntäsi] ein[ehille], Paniasi parm[ahille], - - - Laatiasi lahjuksille! - - - 95 Lennä päätönnä ka[nana], S[iivetönnä siuottele], Laai tunnus tultuasi,#4 Salamerkki saatuasi, Kotihisi mäntyäsi! 100 Männys silmästä sisäh, Kautti suolen, kautti vuolen, K[autti] kainalolihojen! Turvu, hiisi, tuskihisi, Paisu pakk[opäivihisi], 105 Jott' et pääse päästäjille, Keriä kerittäjill[e], Kuin en päässe päästämäh,#5 Kerinne kerittämäh.#6 Tuonne noiun noitiani, 110 T[uonne] vaivoja valitan, Alle mustien murien, A[lle] kaihon kattolauan. Ken virteni kuulenevi, Läpi päästä lähteköhön,#7 115 Korvista kohottukohon Rakehina rautasina, Niegloina teräsn[eninä]. Ken miun virren#8 moittinehe, Saakohon saviset lapset, 120 Muutos kummaiset mukula[t], Sisiliuskuiset sikiät!
#1 Oletko linnan: O. Mutalinnan.
#2 ko|⌈tih⌉|: ko'sta.
#3 |puskut|: *puutot.*
#4 tul|lessasi|: tultuasi.
#5 päästä|jäx|: päästämäh.
#6 kerittä|jäx|: kerittämäh.
#7 Tekstissä seuraa: |Rakeh|.
#8 Ken vir|ttäni|: K. *miun* virren.