SKVR VII1
679. Ilomantsi. Eur. G, n. 646. -45.
Megrijärvi. Simana Sissonen ja Simana Huohvanainen (KT, n. 223). Eräitä vaaleammalla musteella tehtyjä korjauksia piti J. Krohn Huohvanaisen lisäyksinä; ne on tähdillä merkitty ja b-kohtana Krohnin mukaan julkaistu (KT, n. 227). Sissosen runosta E. kirjoittaa Lönnrotille 19/7 45: "merkillisin [edellä on Simana Sissosen runoista puhetta] on, sammon selitys (runossa: sammi), jonka runo Väinämöisen Pohjolan matkassa esittää seuraavasti:
Tuop' oli vanh[a] V[äinämöi]nen Mäni riista riihen luokse, Oluella ukset voiti, - - - Latjaili laivan täyen, Saatto suuren sammen täyen, Laitto laivansa merelle, Saatto sammen lainehille. Siten ja myös Sissosen oman lausunnankin mukaan on Sampo = laiva. Kirjokannelle saadaan toinen selitys, joka osoittaa, ettei se ole Sammon epiteetti vaan on = portti. - Joukamoinen tahtoo Väinämöista laulamaan matkalla, mutta saa muun muassa vastaukseksi, että Portit Pohjolan näkyvät, Paistavat pahat veräjät, Kannet kirjo kiimottavat. (Ks. Niemi, D. E. D. Europaeuksen kirj. ss. 7-8.) a . Yksi v[anha] V[äinämöinen], Toin[en] sep[po Ilmarinen], Kolm[as] n[uori] J[oukamoinen] Läksi selvälle merelle, 5 Lakialle lainehille Pitkän Pohjolan#1 povehen, Miehen syöjien kylähän, Urohon upottajien. Iki vanha V[äinämöinen] 10 *Meni riista riihen luoks⌈e⌉*, Oluella ukset voiti, Kaljalla saranat kasto, Jott ei ulvo Pohjan#1 ukset, Nau'u Hiitolan#1 saranat#2. 15 Latjaeli laivan täyen#3, Saatto suuren sammon#4 täy'en, Laitto laivansa merelle, Saatto sammon lainehille#5. Läksi#6 mielellä hyvällä, 20 Iloten omille maille. Tuo oli v[anha] V[äinämöinen] Laskevi meren vesiä, Lakehilla lainehilla; Laski päivän ensimäisen. 25 Virkki n[uori] J[oukamoinen]: "Laula, v[anha] V[äinämöinen], Hyreksi, hyvä sukunen, Pohjolassa käytyäsi, Hyvän sammen saatuasi!" 30 Virkki v[anha] V[äinämöinen]: "Aikanen ilon pioksi, Varahainen laulannaksi, Portit Pohjolan#1 näkyvi, Paistavi pahat veräjät, 35 Kannet kirjo kiimottavat Miehen syöjästä kylästä, Urohon upottajasta." Jopa siitä päänä toissa Virkk[i nuori Joukamoinen]: 40 "Laula, [vanha Väinämöinen], Hyreksi, [hyvä sukunen], Pohjo[lassa käytyäsi], Hyv[än sammen saatuasi]!" Virk[ki vanha Väinämöinen]: 45 "Aika[nen ilon pioksi], Varah[ainen laulannaksi], Portit [Pohjolan näkyvi], Paist[avi pahat veräjät], Kannet [kirjo kiimottavat] 50 Miehen [syöjästä kylästä], Uroh[on upottajasta]." Virkki sep[po] Ilm[arinen]: "Oisinko itse perässä Laulasinpa, taitasinpa." 55 Äsken laulo V[äinämöinen]; Jyriä urolla ääni Lainehilla laulaessa, Vesillä viheltäessä#7: Vuoret loukki, vaarat paukk⌈o⌉, 60 Kaikki kalliot järisi, Vaan ei leu'at#8 lonkaellut#9 Väi[nämöi]sen laulellessa, Ilotessa Ilm[arisen]. Kusiainen kurja poika 65 Tuo kusi kuren jaloille. Kurki laski suuren kulkun, Väkilintu väljän äänen, Parkasi pahan säv[elen]. Tuosta Pohjola#1,#10 havatsi, 70 *Pohjan eukko ylös nousi,* Itse Po[hjo]lan#1 emäntä *Juoksi riista riihen luokse Kartanoa katsomahan: Riista kaikki pois kadonna*. 75 Katso karjansa katovan, Alenevan arviohon#11. Pani joukon jousihinsa, Laitto miehet miekkohinsa, Sata miestä soutamahan, 80 Tuhat ilman istumahan; Läksi V[äinä]mön jäl'estä. Jo päivänä kolm[antena] Virkki sepp[o Ilmarinen]: "Hoiot v[anha] Vä[inämöinen], 85 Selkiä on etinen ilma, Taakia takanen puoli." Jo tulevi Pohjan#1 pursi, Satahanka halkoavi, Sata miestä [soutamassa], 90 Tuhat ilm[an istumassa]. Sanoi seppo#12 I[lmarinen]: "Oi'ot v[anha] V[äinämöinen]. Ota piitä pikkuruisen, Tauloa takivähäisen, 95 Luomma luo'oksi merelle, Salasaari siunoamme, Luoto pitkä pohjosehen, Suvehen sitä pitempi, Itähän i'äti pitkä, 100 Loppumaton luotehehen. *Johon puuttuu Pohjan#1 pursi Veno Hiitolan#1 takeltuu." Tuo oli v[anha] V[äinämöinen] Otti piitä etc.* 105 Siihen puuttu Pohjan#1 pursi, Satahanka salpasihen. Tuo on itse Pohjan#1 eukko. Jal'oin tammasi vetehen, Läksi purtta nostamahan, 110 Laivoa kohottamahan. Eipä pursi liikukana.#13,#14 Siitä muuttu mustaseksi, Käänty kokkolintuseksi, Sata pani miestä siiven pǟlle, 115 Tuhat siiven tutkamille, Kymmenen kynän nenille, Läksi V[äinä]mön jälestä. Virkko seppä [Ilmarinen] *Päivän kolmannen perästä*. 120 "Hoi'ot, v[anha] V[äinämöinen], Selkiä etinen ilma, Taakia taka[nen taivas], Jo tulevi Pohjan#1 eukko, Sata on miestä [siiven päällä], 125 Tuhat [siiven tutkamilla], Kymm[enen kynän nenillä]." Liitelevi, laatelevi Päähän purren V[äinamöi]sen, Kohta kokkahan kohosi. 130 Virkko seppo I[lmarinen]: "Oi'ot v[anha] V[äinämöinen], Nostapas mela merestä, Lapiasi lainehista, Lyöös kynsiä kavetta#15!" 135 Sitte v[anha] V[äinämöinen] Jo nosti mel[an merestä], Lapi[ansa lainehista], Iski kynsiä kavetta. Muut kynnet meni muruiksi, 140 Jäi yksi sakarikynsi, Jolla purtta nostamahan, Venoa ylentämähän. Virkki v[anha] V[äinämöinen]: "Jos lienet pursi luojan luoma, 145 Veno veistämä jumalan, Syrin syöksete merehen, Laioin lainehin ajate!" Jo meni meren sisähän, Lankeis laiva lainehisen. 150 Itse v[anha] V[äinämöinen] Syrjin#16 syöksihen vetehen, Lankeis laivoin lainehisen, Menevi meren sisähän. Itse#17 Pohjolan#1 emäntä 155 Nosti talman taivahalle#18, Sumun ilmalle ylenti. Laulo v[anha] V[äinämömen] Selvässä meren sisässä, Lakehissa lain[ehissa]: 160 "Ei oo mies vähän pahempi#19 U'ulla#1 upottaminen, Terhenellä voittaminen." Itse Pohjolan#1 emäntä Läksi itkien kotihin, 165 Kallotellen kaupuntihin.#20 Ylös#21 nousi V[äinämöinen] Yön kolmen levättyänsä Selvässä meren sisässä, Lakehissa lai[nehissa]. 170 *Otti ruoskan ruohon karvan,*#22 Iski vettä piiskallah⌈an⌉, Merta siimalla sivalti: Sima siuku siiman tiestä, Utu ruoskan nauskehesta, 175 Nousi talma taivahalle#23, Utu ilmoille yleni, Selvisi utu mereltä. b. Huohvanaisen muistutukset ja lisäykset (KT, n. 227). 10. Meni riista-riihen luokse. Ss:n 55-58 edellä: "förut". Kenties on tarkoitus, että ne jo kuuluivat V:sen vastaukseen. 58. [Vesillä] hyreksiessä. 69. [Tuosta] Hiitola [havatsi.] (tästä, Europaeus kertoo, ukot kovaan kiistelivät, kumpi olisi oikeassa). 70, 72-74. Tämän jälkeen H. lisäsi: Pohjan eukko ylös nousi, Juoksi riista riihen luokse, Kartanoa katsomahan: Riista kaikki pois kadonna! 100 säkeen jälkeen lisäsi H.: Johon puuttuu pohjan pursi, Vene hiitolan takeltuu." Tuo oli v[anha] V[äinämöinen] Otti piitä etc. 111-13 säkeiden sijasta H. lauloi: Ei veno ylenekänä. Tuopa itse P[ohjolan] em[äntä] Iskulinnuksi tekehin, Hartehistahan havukan, Vaakalintu vaattehistahan. 119. Päivän kolmannen perästä. 155-156. U'un huokuvi merelle, Aueren ilmalle tekevi. 160. [Ei oo mies] pahanekana. 170. Otti ruoskan ruohonkarvan.
#1 kk:ssa pieni alkukirjain.
#2 Tekstissä seuraa: |Tuo oli v[anha] V[äinämöinen] Meni riista riihen luokse|.
#3 |sammen suuren| : *laivan täyen*.
#4 samm|e|n : sammon.
#5 |merelle| : *lainehille*.
#6 |Iki| Läksi : L.
#7 yl. *hyreksiessä*.
#8 leu|v|at : leu'at.
#9 lonka|h|ellut : l.
#10 yl. *hiitola.*
#11 Seuraa: |Läksi V[äinä]mön jälestä|.
#12 iso alkukirjain.
#13 lii|k|kukana : l.
#14 r. *Ei veno ylenekänä, Tuopa itse P[ohjolan] em[äntä] Iskulinnuksi tekehin, Hartehistahan havukan, Vaakalintu vaattehistahan.
#15 ka|pehen| : kavetta.
#16 Syrin : Syrjin.
#17 |Sitte| : *Itse*.
#18 r. *U'un huokuvi merelle, Aueren ilmalle tekevi.*
#19 yl.* pah⌈a⌉nekana.*
#20 |kartan[olle]| : *kaupuntihin*.
#21 |No| Ylös : Y.
#22 Säe reunaan lisätty.
#23 taivahal|ta| : taivahalle.