Suomeksi | på svenska | in English
Databasen Henrik

HENRIK – Instruktioner

Databasen är en relationsdatabas som består av 11 olika tabeller. Böcker från bouppteckningar och auktioner finns i skilda tabeller, liksom information om auktioner, bouppteckningar och personer. I sökresultatet presenteras basuppgifter om böcker och personer samt källans årtal. Genom länkarna kan man få fram tilläggsinformation.

─mnesorden består dels av övergripande klassificerande ord (såsom religion eller lärobok) och mera specifika ord (som hästar). Det kan löna sig att använda sökvillkoren (OCH, ELLER och INTE).

Samma personnamn kan förekomma flera gånger i databasen på grund av att samma person uppträtt med olika titlar. Namnen har normaliserats då sannolikheten ansetts mycket stor att det rört sig om en och samma person trots skillnader till exempel i stavningen av namnet. Yrkesbenämningarna härstammar oftast från källtexten, alltså bouppteckningen eller auktionsprotokollet.

Uniformtitlarna finns endast på finska: Lagar - Lait, Bibel - Raamattu, Psalmbok - Virsikirja och Katekes - Katekismus.

Ívriga ord som förekommer på finska bland kommentarerna är HUOM - OBS, voi olla - kan vara, myös - även och tai - eller.

Källor & litteratur

Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679–1808 utgivna av Birger Åkerblom. Skrifter utgivna av Genealogiska samfundet i Finland 13–15. Helsingfors, 1937–1943.

Oulun kaupungin perunkirjoituksia. Julkaissut Alf Brenner 1653–1800. Suomen sukututkimusseuran julkaisuja 25, 1–3.Tampere, 1963–1966.

Helsingfors stadsarkiv, Auktionskammarens protokoll 1737–1809.

Nationalbiblioteket, Svenska Litteratursällskapets arkiv, Henrik Grönroos samling 1000.

Den text som finns i källan är angiven i fältet Källtext. Kompletterande information är införd i klamrar. Information som finns angiven inom parentes härstammar från Henrik Grönroos anteckningar.

Informationen om personer är överförd från auktionsprotokollen och bouppteckningsinstrumenten. I vissa fall är den kompletterad med uppgifter från databasen HisKi, som upprätthålls av Genealogiska Samfundet i Finland. Information från HisKi är markerad med H.

All annan information, dvs. uppgifter om författare, boktitlar och ämnesord, är införd av databasproducenterna.

Källkritiska aspekter

HENRIK är en källreferensdatabas. Missvisande information och fel kan förekomma på grund av att informationen genomgått många steg innan den införts i databasen. Man bör beakta detta då man använder databasen för vetenskapliga syften. En felmarginal som bör beaktas gäller bland annat antal och språk. Om man vill dra mer långtgående slutsatser av enstaka uppgifter bör man gå till källan (arkivet) för att bekräfta informationens riktighet.